Grypa ptaków: Dobczyce objęte ograniczeniami

napis: Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków, strefa objęta zakażeniem

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie  zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myślenickiego, wielickiego oraz krakowskiego ziemskiego, obszar gminy Dobczyce został objęty ograniczeniami i sklasyfikowany jako „strefa objęta zakażeniem”.

Za „strefę objęto zakażeniem”, uznaje się w gminie Dobczyce miejscowości: Kornatka, Brzezowa, Brzączowice, Stojowice, Dziekanowice, Niezdów, miasto Dobczyce, Bieńkowice, Nowa Wieś, Sieraków, Dziekanowice, Rudnik, Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem ptaków wrażliwych na zakażenie wirusem zjadliwej grypy ptaków.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się

  1. utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
  2. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u odstrzelonych dzikich ptaków;
  3. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  4. zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
  5. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  6. monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne unieszkodliwienie całych ciał martwych ptaków lub ich części zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 1 z późn. zm.).