Burmistrz z wotum zaufania i absolutrium

XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
Podczas XLIX sesji Rady Miejskiej w Dobczycach radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce Tomaszowi Susiowi.
 
Głosowanie nad wotum poprzedziła prezentacja i podsumowanie kluczowych działań burmistrza i jego zespołu, ujętych w raporcie o stanie gminy za 2021 rok. Po wyczerpującej prezentacji przedstawionej przez burmistrza Tomasza Susia rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat zrealizowanych działań i dalszych kierunków rozwoju gminy.
 
Po udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi, Skarbnik Gminy Dobczyce Antonina Trojan przystąpiła do omówienia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za 2021 rok. Miniony rok Gmina Dobczyce zamknęła dochodami w wysokości 112 458 450,10 zł oraz wykonaniem wydatków w wysokości 98 911 704,50 zł.
 
Na dochody Gminy Dobczyce złożyły się dochody bieżące w wysokości 94 819 341,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 639 108,45 zł. Na ogólną kwotę dochodów składały się: dochody własne (43,10 %), dotacje z budżetu państwa (23,90 %), subwencje (18,10 %), dotacje i środki z funduszy celowych (12,20 %) oraz dotacje i środki z Unii Europejskiej (2,70 %).
 
Wydatki Gminy Dobczyce w 2021 r. kształtowały się następująco: wydatki bieżące wyniosły 84 313 143,06 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej: 825 183,43 zł; wydatki majątkowe wyniosły 14 598 561,44 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej: 6 052 167,81 zł.
Po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzeniem z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dobczyce oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach o udzielenie burmistrzowi absolutorium za rok 2021 – Rada Miejska w Dobczycach przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021 r. Absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.
 
Podczas sesji burmistrz Tomasz Suś szczegółowo przedstawił podsumowanie zrealizowanych w 2021 r. inwestycji. Jednym z priorytetowych zadań była poprawa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Dobczyce. W 2021 r. zakończono m.in. budowę kanalizacji w miejscowości Stojowice i Dobczyce (ul. Grabowa) oraz prowadzono prace nad budową kanalizacji w części Kornatki (Zalas) czy budową i przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków. W pierwszej połowie 2021 r. Gmina Dobczyce podpisała także umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Niezdów, Skrzynka oraz Dobczyce (ul. Skrzynecka i ul. Widokowa). Wykonawca po podpisaniu umowy przystąpił do wykonania projektu sieci.
 
Wiele inwestycji zrealizowano także w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Największą była przebudowa drogi gminnej Stadniki-Kwapinka w miejscowości Stadniki. Modernizacje zrealizowano także na drogach: Brzączowice-Górki, Stojowice – Sikornice, Brzezowa – Syberia, Kędzierzynka koło tartaku, Rudnik, Sieraków k. przystanku, czy Stadniki pod las i koło poczty. Dodatkowo przy drogach w Kędzierzynce w kierunku willi, Kornatce – Zasań oraz w Skrzynce przy drodze do zbiornika, wykonane zostało oświetlenie uliczne. W 2021 r. zrealizowano także III etap przebudowy drogi wojewódzkiej Dobczyce – Wieliczka, w ramach którego wybudowano chodnik w Sierakowie.
 
W obszarze poprawy jakości infrastruktury komunalnej należy także podkreślić zadania wykonywane w ramach kompleksowej inwestycji mającej na celu odwodnienie dobczyckiego Zarabia. W 2021 r. udało się m.in. zrealizować budowę kolektora K2 oraz budowę przepustu na rowie „C”.
 
Burmistrz Tomasz Suś zwrócił także uwagę na inwestycje realizowane w obszarze oświaty. W 2021 r. częściową modernizacją objęto: Przedszkole Samorządowe nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Dobczycach. Natomiast w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi dokonano modernizacji elewacji budynku.
 
W znacznym stopniu zwiększyła się także jakość usług społecznych, na co wpływ miało utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach, którego oficjalne otwarcie miało miejsce w 2021 r. Gmina Dobczyce zakupiła także, w ramach dofinansowania ze środków PFRON, 20-osobowy autobus do przewozu osób z niepełnosprawnością.
 
Jednym z ważniejszych kierunków wydatków inwestycyjnych była także kultura i dziedzictwo. W ubiegłym roku prowadzono zaawansowane prace w ramach III etapu Zagospodarowania Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, w efekcie których powstała kładka pieszo-rowerowa oraz ścieżka widokowa wzdłuż uczytelnionych murów miejskich. Znaczne zmiany zaszły także w obrębie zamku królewskiego. Wyremontowany został wysłużony most oraz wykończono nową salę, a sam zamek wyeksponowany został za pomocą odsłonięcia skalnej wychodni, na której się wznosi. W 2021 r. udało się także przeprowadzić prace konserwatorskie przy czterech zabytkowych kapliczkach zlokalizowanych na terenie gminy Dobczyce.
 
Znacznie poprawiła się także jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie. W Bieńkowicach przy OSP powstała nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców, gdzie zamontowane zostały urządzenia siłowni plenerowej. Ciekawa konstrukcja do ćwiczeń na wolnym powietrzy stanęła także w centrum Stojowic. W 2021 r. wykonano również szereg prac przy boiskach klubowych. Przy LKS Dziecanovia zamontowano piłkochwyty i oświetlenie, w Brzączowicach zakupiono trybunę i wykonano chodnik pod trybuny LKS Iskra Brzączowice, w Kornatce zmodernizowano ogrzewanie zaplecza sportowego LKS Rokita. Obszarem inwestycji stały się też obiekty stanowiące ośrodki życia kulturalnego. W auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego udało się zamontować profesjonalne kotary sceniczne, z kolei w Stadnikach cały czas trwa modernizacja Domu Ludowego.
 
W zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. Gmina Dobczyce zrealizowała zakup samochodu strażackiego dla OSP Sieraków. Ponadto, podobnie jak rok wcześniej, w gminie realizowany był program mający na celu wsparcie inicjatyw realizowanych przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W 2021 r. Gmina Dobczyce uruchomiła też pilotażowy program zakładający dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania w budynkach lokalach mieszkalnych z terenu gminy i miasta Dobczyce.
Jak wspomniał burmistrz Tomasz Suś, rok 2021 nie należał do łatwych. – Podczas minionego roku cały czas mierzyliśmy się z pandemią i jej skutkami, szczególnie w sferze gospodarki. Pandemia wpływała nie tylko na funkcjonowanie instytucji publicznych, ale także realizację bieżących inwestycji. A tych w gminie nie brakowało. Jak udało się policzyć, w 2021 r. prowadzonych było ponad 50 zadań inwestycyjnych, część z nich nadal jest kontynuowana. O prężnym rozwoju gminy świadczą także wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach, które wywalczyła w roku ubiegłym Gmina Dobczyce – mówił burmistrz.
 
Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania skierował także do sołtysów, pracowników urzędu i jednostek podległych, druhów OSP, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój gminy. Szczególne podziękowania złożył przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzacie Jakubowskiej, swojej zastępczyni – Edycie Podmokły, Skarbnik Gminy Dobczyce – Antoninie Trojan oraz Sekretarz Gminy Dobczyce – Małgorzacie Góralik-Piętce.

Galeria: 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach
XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach