Zobacz na czym polega nowy system gospodarki odpadami, pobierz deklarację

 

Wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiany powodują w całej Polsce przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Każda gmina przejmuje na siebie ten obowiązek ale już dziś muszą się do niego przygotować zarówno urzędy jak i mieszkańcy.

Deklaracja zamiast umowy

Zmiany w gminie Dobczyce będą dotyczyły wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Do tej pory mieli oni obowiązek podpisywania umów na odbiór odpadów z uprawnionymi do takiej działalności firmami, np. MPO, RPGK i innymi. W nowym systemie wyboru takiej firmy dokona gmina w drodze przetargu publicznego i właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie uiszczać na rzecz Gminy comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nie będzie już podpisywał umowy na wywóz odpadów z firmą, będzie natomiast zobowiązany do dostarczenia do urzędu deklaracji - wyłącznie na formularzu uchwalonym przez Radę Miejską. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynek 26, bądź przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (deklaracja powinna być opatrzona podpisem elektronicznym) lub drogą pocztową. Wzór deklaracji poniżej.

Za co będziemy płacić?

Stawki opłat, które wnosić będą właściciele nieruchomości oraz częstotliwość wywozów ustaliła Rada Miejska. Opłata ta jest rodzajem powszechnego podatku obejmującego właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Z tych pieniędzy gmina będzie realizować swoje obowiązki ustawowe tzn. płacić przedsiębiorcy za odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, prowadzić punkt selektywnej zbiórki odpadów, ponosić koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią do ilości osób liczbę i pojemność kontenerów i worków, a także zapewni obsługę administracyjną całego systemu.

Jak obliczyć ile zapłacimy?

Opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji. Wysokość opłaty miesięcznej należy obliczyć sumując ustalone stawki dla wszystkich gospodarstw domowych funkcjonujących na danej nieruchomości.

Za właściciela nieruchomości zamieszkałej uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osoby mieszkające razem i wspólnie utrzymujące się. Jeżeli któraś z osób zamieszkujących razem utrzymuje się oddzielnie to osoba ta tworzy oddzielne, jednoosobowe gospodarstwo domowe.

To się opłaca! Segregując śmieci zapłacisz mniej!

Opłata wnoszona przez właściciela nieruchomości zamieszkałej będzie wyraźnie niższa, jeżeli odpady będą wyselekcjonowane, czyli jeżeli z ogólnej masy odpadów wyodrębnione zostaną do osobnych pojemników i worków: plastik, szkło, metal, papier, oraz odpady biodegradowalne. W ramach opłaty odbierane będą także 2 razy w roku odpady wielkogabarytowe oraz – każdy mieszkaniec po okazaniu dowodu wpłaty – będzie mógł przekazać odpady komunalne wysegregowane, do punktu selektywnej zbiórki, którego lokalizację przewiduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Dobczycach.

Jak często będą odbierane śmieci?

a/ odpady wyselekcjonowane suche (plastik, szkło, metal, papier) 1 raz w miesiącu zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich,

b/ odpady wyselekcjonowane mokre (biodegradowalne) 1 raz w miesiącu na terenach wiejskich i 2 razy w miesiącu na trenach miejskich,

c/ odpady zmieszane (pozostałe po segregacji lub niesegregowane) 1 raz w miesiącu na terenach wiejskich i 2 razy w miesiącu na terenach miejskich

d/ na Osiedlach Jagiellońskim i Piastowskim wywóz odpadów mokrych i zmieszanych lub niesegregowanych następuje 2 razy w tygodniu a odpadów wysegregowanych suchych 1 raz w miesiącu.

e/ odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku.

Rada Miejska zróżnicowała stawki opłaty w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz położenia nieruchomości na terenach wiejskich lub miejskich.

Stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami.

 

w terenach wiejskich

w terenach miejskich

 

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

gospodarstwo domowe 1-osobowe

10,00zł

15,00zł

12,00zł

15,00zł

gospodarstwo domowe 2-osobowe

18,00zł

30,00zł

22,00zł

30,00zł

gospodarstwo domowe 3-osobowe

24,00zł

45,00zł

30,00zł

45,00zł

gospodarstwo domowe 4-osobowe

29,00zł

60,00zł

36,60zł

60,00zł

gospodarstwo domowe 5-osobowe

33,80zł

75,00zł

43,50zł

75,00zł

gospodarstwo domowe 6-osobowe

38,50zł

90,00zł

49,80zł

90,00zł

gospodarstwo domowe 7-osobowe

43,10zł

105,00zł

54,60zł

105,00zł

gospodarstwo domowe 8-osobowe

47,60zł

120,00zł

60,00zł

120,00zł

gospodarstwo domowe 9-osobowe

52,00zł

135,00zł

64,00zł

135,00zł

gospodarstwo domowe 10-osobowe

56,30zł

150,00zł

70,00zł

150,00zł

gospodarstwo domowe 11-osobowe

60,50zł

165,00zł

73,70zł

165,00zł

gospodarstwo domowe 12-osobowe

64,60

180,00zł

76,80zł

180,00zł

gospodarstwo domowe 13-osobowe i powyżej

68,60

195,00zł

80,00zł

195,00zł

Przykład obliczenia opłaty:

Na nieruchomości  położonej na wsi funkcjonują dwa gospodarstwa domowe:  trzyosobowe i czteroosobowe. Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny to opłata miesięczna  wynosi  53,00 zł  (24,00 zł od 3 osobowego gospodarstwa domowego + 29,00 zł od 4 osobowego gospodarstwa domowego).

Kiedy i gdzie złożyć deklarację?

Pierwszą deklarację właściciel  nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Dobczyce do dnia 31.03.2013r. Każdorazowo, jeśli nastąpi zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lub jeśli nastąpi zmiana sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie czy nie), należy złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz w bankach lub urzędach pocztowych na rachunek 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002. Od wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Dobczycach nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

Nie płać podwójnie! Wypowiedz umowę z dotychczasowym odbiorcą!

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian ustawowych nie skutkuje automatycznym rozwiązaniem umów, jakie właściciele nieruchomości zamieszkałych zawarli z przedsiębiorstwami na wywóz odpadów. Ważne jest, aby w odpowiednim terminie, właściciele wypowiedzieli te umowy tak, aby od 1 lipca 2013r. nie ponosić podwójnych  kosztów. Każdy winien sprawdzić zapisy umowy dotyczące okresu jej wypowiedzenia.

 

  •  
  • Gmina Dobczyce nie objęła nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych, takich jak: obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, należące do instytucji i firm, a także domki letniskowe i ogródki działkowe. Te podmioty będą, jak dotychczas, zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Rejestr ten jest dostępny na stronie

www.dobczyce.pl w zakładce nowy system odbioru odpadów.

Więcej informacji w dziale Nowy system odbioru śmieci