Zawiadomienie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

Zawiadamia,

że wniosek Urzędu Gminy Raciechowice znak: RGPiN.6220.4.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., dotyczący opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000 – 2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. Myślenicki”, nie może być załatwiony w terminie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku (…) oraz w art. 35 Kpa.

Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.Ponownie wskazuje się termin załatwienia sprawy:

Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do 19 lipca 2013 r.