Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2024 rok

grafika przykładowa: piłki, lotki, rakiety

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Uchwała NR XXII/237/12http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2012/6882/akt.pdf ), do dnia 15 listopada 2023 r. należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta, wnioski o przyznanie dotacji w dziedzinie sportu wraz z dołączonym wydrukiem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do rejestru klubów sportowych u Starosty wraz ze statutem.

Przepisów ww. uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wniosków o przyznanie dotacji z ustawy o sporcie nie mogą składać organizacje pozarządowe, które dotacje uzyskują w otwartym konkursie ofert.

Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu;

5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy i Miasta;

6) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich, przejazdów na mecze

Dodatkowo prosimy, aby w opisie działań we wniosku zawrzeć informację dot.:

  •    ilości grup, jakie będą prowadzone przez klub i w jakiej kategorii
  • liczby zawodników
  • liczby treningów jaka jest planowana
  • liczby godzin treningów

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 12 37-21-755.