Zakończenie konsultacji projektu Strategii Gminy Dobczyce na lata 2023 - 2030

sala wypełniona mieszkańcami podczas spotkania konsultacyjnego
Zakończył się etap konsultacji społecznych projektu Strategii Gminy Dobczyce na lata 2023 – 2030. Na finiszu prowadzonych prac konsultacyjnych odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, przedstawicielami przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Dobczyce. W spotkaniu uczestniczyli także: burmistrz Tomasz Suś wraz z zastępcą Edytą Podmokły, radni Rady Miejskiej w Dobczycach oraz pracownicy urzędu gminy i miasta Dobczyce. Moderatorem spotkania była Beata Kuciej, ekspert odpowiedzialny za opracowanie dokumentu Strategii.
 
Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji nad przedstawionym projektem strategii, kierunkami rozwoju gminy Dobczyce oraz bieżącymi problemami, o których rozwiązaniu należy pomyśleć w długoletniej perspektywie. Obszarami dyskusyjnymi były m.in. rozwój infrastruktury komunalnej oraz usług społecznych, transport i komunikacja wewnętrzna oraz z aglomeracją krakowską, planowanie przestrzenne i perspektywy dalszej urbanizacji oraz perspektywa rozwoju gospodarczego, w tym możliwości pozyskiwania nowych inwestorów. Podnoszone w dyskusji były także zagadnienia związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, a także rozwój branży turystycznej w oparciu o utrzymujące się trendy, w tym m.in. rozwój sieci ścieżek rowerowych.
 
Kolejnym etapem prac nad strategią jest analiza uwag i opinii, które wpłynęły na etapie konsultacji oraz opracowanie raportu. Niezwykle cieszy fakt dużego zainteresowania mieszkańców w prace nad opracowaniem strategii. Na etapie przeprowadzanej diagnozy wpłynęło ponad 240 ankiet, po opublikowaniu projektu strategii nie zabrakło też konstruktywnych uwag. Strategia zaopiniowana została także przez kompetentne do tego jednostki i instytucje.