Zadbajmy o bezpieczeństwo na chodnikach przylegających do naszych posesji.

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013.1399 z póź. zm.) oraz zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz ich pryzmowanie przy krawężniku, tak by nie utrudniało to poruszania się pieszych i pojazdów mechanicznych.