Zabezpieczono środki finansowe oraz uzyskano pozytywną opinię kuratora w sprawie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach

szkoła w dziekanowicach17 marca 2017 roku Rada Miejska w Dobczycach  jednogłośnie podjęła uchwały o zmianach w budżecie na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te zapewniają środki finansowe na wkład własny gminy na budowę Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Podjęcie tych uchwał poprzedzone było dyskusjami zarówno na połączonych Komisjach jak również na samej Sesji.

Gmina wielokrotnie składała wnioski o wsparcie finansowe tej inwestycji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ostatni w grudniu 2016 roku na kwotę 5,8 mln zł.

Zapewnienie wkładu własnego na tę inwestycję jest jednym z warunków, jakie przedstawiło MSWiA w procesie rozpatrywania wniosku Gminy. Kolejnym było uzyskanie pozytywnej opinii, co do potrzeby budowy szkoły, od Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Aktualna opinia Kuratora jest pozytywna cyt. „ Biorąc pod uwagę dane demograficzne, reformę ustroju szkolnego oraz deklarację Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o finansowaniu dodatkowego wyposażenia szkoły z budżetu gminy oraz mając na względzie bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły uważam budowę Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach poza terenem oddziaływania osuwiska za konieczną i uzasadnioną”.

Aby dokonać zmian w budżecie konieczna była rezygnacja z wcześniej zaplanowanych inwestycji takich jak rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach i termomodernizacja budynku po dawnej Szkole Rolniczej oraz zwiększenie kwoty planowanego kredytu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jako wkład własny na zadanie „Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska w Dziekanowicach- Budowa Szkoły Podstawowej” wynoszą 12 871 670 zł. Kwota wnioskowanej dotacji z rezerwy celowej Budżetu Państwa,  stanowi 31% wartości całej inwestycji.

W pierwszej kolejności inwestycja obejmowała będzie budynek samej szkoły, a kolejnym etapem planowanym na lata 2019-20 byłaby sala gimnastyczna.

Obawy radnych wyrażane w dyskusji i zapytaniach dotyczyły przesunięcia w budżecie oraz Wieloletniej  Prognozie Finansowej środków zaplanowanych do wykorzystania w roku 2017 na inwestycje w ramach RPO „Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych”. Przesunięcia te  nie mają związku z budową szkoły w Dziekanowicach.  Są one wynikiem opóźnień Zarządu Województwa Małopolskiego w ogłoszeniu naboru i oceny wniosków w 2017 roku, dlatego środki te zostają przesunięte na rok 2018. Zwiększenie planowanego kredytu nie zaburzy także sytuacji finansowej gminy, co w swoim wystąpieniu wykazała Skarbnik, Pani Zofia Murzyn.

Argumentując swój wniosek o zmiany w budżecie i WPF, Burmistrz Paweł Machnicki powiedział między innymi, że widzi szansę na pozyskanie dotacji, ponieważ wyjaśnił wszystkie wątpliwości ministerstwa, jest pozytywna opinia Kuratora oraz wsparcie polityczne Posła Jarosława Szlachetki,  jakiego do tej pory wniosek nie miał. Sytuacja zmieniła się także, ze względu na wdrażaną reformę oświatową i powiększenie szkoły do ośmioklasowej. Przypomniał także, że było to w jego programie wyborczym.  Natomiast na pytanie, czy rozpocznie budowę w przypadku negatywnej decyzji MSWiA odpowiedział, że w takiej sytuacji temat wróci pod obrady Rady Miejskiej.

Radni wskazywali na znaczenie szkoły w środowisku wiejskim, a ostateczny wynik głosowania świadczy o uznaniu przez Radę budowy szkoły za w pełni uzasadnione.