XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 27 października 2021 roku o godz. 15 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:             

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Sprawozdanie  Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska  z realizacji w III kwartale 2021 roku uchwały Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2008 roku,  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobczyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” oraz wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania gminy w tym stowarzyszeniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do wykonania czynności określonych w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 12. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.