XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 23 czewrca 2021 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:             

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr LIII/380/18  Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dobczyce
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobczyce za 2020 rok.
 11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobczyce za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Podczas trwania sesji prowadzona będzie transmisja na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce,m,342941,transmisja-online-z-sesj....