XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Informujemy, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 30 listopada 2021 r.o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 4. Sprawozdanie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji w III kwartale 2021r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Dobczyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Dobczycach
  i zwrotu radnym kosztów podróży służbowych oraz zasad wypłaty i wysokości diet dla sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 odcinek 080 w km 0+676,40 w zakresie realizacji inwestycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Dobczycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobczyce.
 17. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.