XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zm.)

zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu

14 kwietnia 2021 roku o godz. 1500

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXII sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Sprawozdanie Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach z realizacji w I kwartale 2021 r. Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/177/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dziekanowicach, oznaczonej jako działka nr 119/15, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku 150 km 2+093,58 – odc. 150 km 2+668,50 w zakresie realizacji inwestycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964, odc. 150 km 2+093,58 – odc. 150 km 2+668,50 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Dobczyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXIX/244/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 20. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.