XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach - jednogłośne udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Pawlakowi za wykonanie budżetu za rok 2011. Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się 20 czerwca, burmistrz omówił najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w roku ubiegłym oraz przedstawił – wraz ze skarbnikiem gminy, Zofią Murzyn, pełne sprawozdanie z realizacji budżetu. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po kontroli z wykonania budżetu, o udzielenie absolutorium wnioskowała także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

- Dochody roku 2011 były wyższe niż zaplanowała rada miejska, podobnie, jak niższe były wydatki – mówił burmistrz Marcin Pawlak podczas sesji. – Różnica w wydatkach wynika z tego, że nieco później otrzymywaliśmy decyzje dotyczące dofinansowania niektórych inwestycji, zwłaszcza dotacji unijnych. Dlatego przetargi musiały być odpowiednio później rozstrzygane. Zdarzały się także problemy z inwestorami, co też opóźniało niektóre inwestycje (np. wykonanie zaplecza KS Raba – przyp. red.)

Burmistrz podkreślał także, że nie wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte w roku 2011 zostały w tymże zakończone – niektóre realizowane są w roku 2012 – często wynikały z opóźnień o których wspomniano wcześniej.

Inwestycje, które zostały zaplanowane zostały na 2011, zarówno radni jak i sołtysi – a co najważniejsze mieszkańcy – mogli obserwować w swoich miejscowościach. Do sztandarowych na pewno należy Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe, które należy do sukcesów całej gminy, bo jest sercem kulturalno - sportowym dla wszystkich mieszkańców dla całej gminy. Tutaj swoje lokum znalazło gimnazjum, które nie jest już „porozrzucane” po kilku szkołach podstawowych. Sporą inwestycją dla zdrowia i rozwoju sportowego jest Orlik w Dobczycach, centrum wsi w Stojowicach. Wykonana została modernizacja i remont budynku ośrodka zdrowia, wyremontowano strażnice w Dziekanowicach, Stadnikach, Skrzynce, Stojowicach. Nie sposób nie powiedzieć o likwidacji osuwisk – w tym o najpoważniejszym – na cmentarzu na Jeleńcu, a także osuwisku w Bieńkowicach. Rok 2011 to także remonty dróg, rozbudowa sieci kanalizacji i wodociągowej – w tym budowa drugostronnego zasilania w wodę.

Bardzo poważna inwestycja, która nie jest samodzielną, ale przy poważnym udziale gminy – ponieważ przez gminę Dobczyce zainicjowana – to budowa obwodnicy Dobczyc. Ta inwestycja jest już ukończona i obwodnica otwarta zostanie 20 lipca. Przy okazji obwodnicy nie sposób nie wspomnieć o strefie przemysłowej, na której trwały prace przy projekcie: Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Sprawozdanie z budżetu za rok 2011

Dochody: 68 514 385 zł

Wydatki: 77 252 818 zł

Dotacje i środki pochodzące z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych

Dofinansowanie projektu „ Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - 4 226 521,60 zł

Dofinansowanie projektu „ Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe w Dobczycach – etap I dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - 7 861 855,03zł

Dofinansowanie projektu „ Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego w Dobczycach w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - 1 452 934 zł

Dofinansowanie na aranżację wnętrz Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej - 59 834,46 zł

Dotacja rozwojowa na realizację programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programu POKL „Aktywna przyszłość szansą dla ciebie” oraz Młodzi razem – aktywność w Gminie Dobczyce  - 205 158,23 zł

Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Otwarte Tereny Rekreacji Dziecięcej w Gminie” - 94 098,93 zł

Rozszerzenie współpracy gmin Dobczyce i Sarisske Michalany na polach kultury, rekreacji i turystyki przez włączenie nowych partnerów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 - 223 581,59 zł

Dofinansowanie projektu „Wzmocnienie roli centrum wsi Stojowic i Stadnik jako przestrzeni spotkań i rekreacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 265 753 zł

Dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego” – w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 1 293 739,38 zł

 

RAZEM                                                               15 683 476,22 zł

Dotacje z funduszy celowych

Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę

rowów melioracyjnych – 1 400 000 zł

Środki pozyskane z różnych źródeł krajowych

Dotacje z powiatu na zadania bieżące – prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 530 389 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku powodzi – Dziekanowice - 6 002,40 zł

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 23 970 zł

Otrzymane dotacje za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin - 17 044,07

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego budowy boiska „Orlik ” – 333 000 zł

Dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2011” na remont budynku remizy OSP w Kornatce - 39 320 zł

Razem :                                                                           952 344,47 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4 593 853,85 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy - 583 240,51 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy boiska „Orlik”- 500 000 zł

Dotacja celowa  na opracowanie dokumentacji projektowej szkoły w ramach zadania : Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach – 98 400 zł

Dotacja celowa na zadanie Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem cmentarza komunalnego „Jeleniec” przy ul. Kazimierza Wielkiego w Dobczycach – 46 500 zł

Dotacje z budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku powodzi – 2 936 494 zł

Razem :                                                   8 758 488,36

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU

Planowane dochody  -      63 288 357,81

 Zrealizowane dochody  -          63 641 797,12

                                                            tj. 100,56 %

Planowane wydatki        -  77 524 072,79

Zrealizowane wydatki    -  74 555 768,46                                                                                                                                                                       tj.96,17%

w tym wydatki bieżące:

Plan                                           38 259 719,25

Wykonanie                                36 855 405,53

                                                                       tj.96,33%

 

Wydatki majątkowe:

            Planowane       -    39 264 353,54

            Zrealizowane                -    37 700 362,93  

                                                                         tj.96,03%

Deficyt

            Plan                             -     14 235 714,98

            Wykonanie                   -     10 913 971,34

 

 

Galeria: