XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XLIX sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobczyce za 2021 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobczyce za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.
10. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji