Wynik otwartego konkursu ofert na wybór operatora - regranting 2021

dzieci bawiące się na trawie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) art. 15 ust. 2h i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Nr XXVII/224/2020  Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy  Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r." Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł dla Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, która będzie operatorem konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu pn. „Działaj Lokalnie 2021”.