Wręczenie promesy na kwotę 2 milionów złotych

na zdjęciu od lewej: Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica, wiceburmistrz Edyta Podmokły oraz Burmistrz Tomasz Suś. Radny Województwa trzyma symboliczny czek na kwotę 2 mln zł

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica dokonał dziś wręczenia symbolicznego czeku na kwotę 2 000 000 zł na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia. Są to środku przekazane gminie przez Województwo Małopolskie na realizację budowy i przebudowy sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowy kanalizacji w Kornatce (Zalas). W spotkaniu uczestniczyły także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach i radna Sierakowa Małgorzata Jakubowska oraz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły.

Jak mówił burmistrz Tomasz Suś - Składam podziękowania na ręce Pana Radnego Roberta Bylicy dla Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, tu szczególnie także dla Radnego Stanisława Bisztygi, za okazane wsparcie. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na realizację ważnych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w problematycznych obszarach gminy, w których mieszkańcy od lat wskazują na potrzebę działania. Zaplanowane inwestycje podniosą jakość i komfort życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłyną na stan środowiska naturalnego. Nie można pominąć tu także radnych Małgorzaty Jakubowskiej i Jolanty Ziemby, które zabiegały o realizację tych inwestycji i motywowały do zabiegania o potrzebne środki.

Przypomnijmy, jakie inwestycje zrealizowane zostaną w ramach dofinansowanego zadania:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków

W ramach tej części zadania zaplanowano przebudowę ok 4 km wodociągu w miejscowości Sieraków. Wyremontowane również zostaną zbiorniki wody oraz wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody wraz z rurociągiem tranzytowym o długości ok 0,7m umożliwiająca zasilenie przebudowywanego wodociągu z miejskiej sieci wodociągowej do której wodę dostarcza MPWiK Kraków (obecnie przebudowywany wodociąg zasilany jest z ujęć własnych Gminy Dobczyce zlokalizowanych w m. Dziekanowice).  Poprawę jakości wody odczują również mieszkańcy miejscowości Rudnik i Dziekanowice, do których dzięki przedmiotowej inwestycji trafi woda o lepszych parametrach.

Eksploatowany obecnie wodociąg w miejscowości Sieraków to jeden z pierwszych wodociągów wybudowanych w latach 80 na ternie gminy Dobczyce. Stalowe rury użyte do jego budowy są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje liczne awarie i bardzo duże straty wody. Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem osadów nagromadzonych wewnątrz rur i okresowym pogorszeniem jakości wody na danym odcinku sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)

W ramach tej części zadania zaplanowano również budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej o długości 0,27km z dwoma przydomowymi pompowniami ścieków. Zaplanowany do realizacji odcinek kanalizacji to uzupełnienie wybudowanej w latach 2012 – 2013 r w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji w miejscowości Kornatka. Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące pompownie ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.

Środki na dofinansowanie zadnia pochodzą z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Galeria: 

Wręczenie promesy na kwotę 2 milionów złotych, od lewej Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica oraz Burmistrz Gminy i MIasta Dobczyce Tomasz Suś
symboliczny czek na kwotę 2 mln złotych