Wodociąg w Sierakowie oraz kanalizacja w Kornatce (Zalas) z dofinansowaniem w wysokości 2 milionów złotych

grafika przedstawiająca rury i napis: 2 miliony zł dofinansowania na budowę wodociągu w Sierakowie i kanalizacji w Kornatce (Zalas)

Gmina Dobczyce pozyskała 2 mln zł dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowanego zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w przysiółku Zalas w Kornatce.

Realizacja tych inwestycji jest niezwykle ważna dla mieszkańców Sierakowa i Kornatki. Problem wodociągu w Sierakowie znany jest od wielu lat, o czym niejednokrotnie wspominała w rozmowach Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś. – Działania w zakresie poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to często zgłaszane potrzeby. Podczas zebrania wiejskiego w Kornatce Radna Jolanta Ziemba wskazywała na potrzebę kanalizacji przysiółka Zalas. Oczywiście mam świadomość konieczności realizacji podobnych działań w innych miejscowościach, jednak realizujemy te zadania zgodnie z pozyskanymi środkami i możliwościami – dodaje.

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków

W ramach tej części zadania zaplanowano przebudowę ok 4 km wodociągu w miejscowości Sieraków. Wyremontowane również zostaną zbiorniki wody oraz wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody wraz z rurociągiem tranzytowym o długości ok 0,7m umożliwiająca zasilenie przebudowywanego wodociągu z miejskiej sieci wodociągowej do której wodę dostarcza MPWiK Kraków (obecnie przebudowywany wodociąg zasilany jest z ujęć własnych Gminy Dobczyce zlokalizowanych w m. Dziekanowice).  Poprawę jakości wody odczują również mieszkańcy miejscowości Rudnik i Dziekanowice, do których dzięki przedmiotowej inwestycji trafi woda o lepszych parametrach.

Eksploatowany obecnie wodociąg w miejscowości Sieraków to jeden z pierwszych wodociągów wybudowanych w latach 80 na ternie gminy Dobczyce. Stalowe rury użyte do jego budowy są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje liczne awarie i bardzo duże straty wody. Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem osadów nagromadzonych wewnątrz rur i okresowym pogorszeniem jakości wody na danym odcinku sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)

W ramach tej części zadania zaplanowano również budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej o długości 0,27km z dwoma przydomowymi pompowniami ścieków. Zaplanowany do realizacji odcinek kanalizacji to uzupełnienie wybudowanej w latach 2012 – 2013 r w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji w miejscowości Kornatka. Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące pompownie ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.