Ważna informacja dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach

przykładowa grafika: plany kartograficzne

W dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 09.04.2021 została opublikowana informacja Starosty Myślenickiego z dnia 08 kwietnia 2021 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzączowice, Brzezowa, Kornatka i Stojowice w gm. Dobczyce (dostęp do informacji na stronie: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/2271/akt.pdf lub w załączniku poniżej artykułu).

Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, który został opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków stały się z dniem 16 lutego 2021 r. danymi  ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w przedmiotowym operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Starostwa Powiatowego w Myślenicach - Wydział Geodezji i Kartografii i Katastru.

Wszyscy właściciele nieruchomości powinni zapoznać się z tym ogłoszeniem. Ewidencja ta ma istotny wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, bowiem zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. Dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa i nie można ich zmienić w ewidencji podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych Starostwa, zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Inna klasyfikacja gruntów wynikająca z modernizacji operatu ewidencyjnego może spowodować, że inaczej niż dotychczas zostaną sklasyfikowane grunty (zostaje wyłączony grunt z użytku rolnego np. na tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B, który podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości za każdy m2), zmiana powierzchni gruntów oraz naniesienie znajdujących się budynków na działce z określeniem funkcji budynku, która ma wpływ na zastosowanie określonej stawki podatkowej za dany budynek.

Zmiana klasyfikacji gruntów ma istotny wpływ za zastosowanie określonych stawek podatku od nieruchomości co w konsekwencji prowadzi do wzrostu podatku od nieruchomości w danym roku.

Przykładowo za działkę o powierzchni 1000m2 sklasyfikowaną jako:

Br (grunty rolne zabudowane) podatek wynosi:

0,1000 ha * 292,75 zł = 29,275  po zaokrągleniu do pełnych złotych 29,00 zł

B ( tereny mieszkaniowe) podatek wynosi:

1000 m2 * 0,42 zł = 420,00 zł

Po uprawomocnieniu się powyższego operatu dane ujawnione w tym operacie stają się wiążące.