Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych na terenie Gminy Dobczyce tj. miejscowości Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice

Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych na terenie Gminy Dobczyce tj. miejscowości Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice

Przypominamy, że po przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, powierzchnie działek określone zostały z dokładnością do 1 m2, zmianie mogły ulec użytki gruntowe na działkach a także pomierzono istniejące budynki którym nadano numery ewidencyjne i uzgodniono ich funkcje.

Informację czy w wyniku modernizacji zmianie uległy zapisy w ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Słowackiego 36 lub w tut. Urzędzie Gminy na I piętrze pok. 115 podatki

(tel. 12-37-21-732 lub 733, 734, 735, 739).

Podatnicy posiadający grunty objęte modernizacją u których nastąpiły zmiany w ewidencji, zgodnie z art. 6 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są zobowiązani złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje podatkowe (można osobiście w Urzędzie Gminy pok. 115, pocztą lub elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP).

Druki w formie elektronicznej wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są na stronie podatki.gov.pl w zakładce podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

Zmodernizowane dane, które zostały przekazane do Urzędu Gminy Dobczyce ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach, będą podstawą do zmiany decyzji podatkowych za rok 2021

Decyzje podatkowe za rok 2021 zostały wystawione według stanu na dzień 01.01.2021r.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o  podatkach i opłatach lokalnych tj. jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a  w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Dokonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Myślenicach modernizacja w ewidencji gruntów i budynków jest zdarzeniem mającym wpływ na wysokość opodatkowania tj. np. został zaktualizowany w ewidencji gruntów sposób użytkowania przedmiotu opodatkowania z gruntów użytkowanych rolniczo na grunty użytkowane w związku z budynkami które są na nich ujawnione (zastąpienie podatku rolnego podatkiem od nieruchomości).

Nowe oznaczenie w bazie danych ewidencyjnych jest zdarzeniem które wprowadzono:

  • 16 luty 2021r dla miejscowości Brzączowice, Brzezowa, Kornatka, Stojowice i dla celów podatkowych są obowiązujące od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia zmiany a więc miesiącem od którego musi zostać zmieniony podatek jest marzec 2021r.
  • 20 marzec 2021r dla miejscowości Bieńkowice, Dziekanowice, Kędzierzynka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki i dla celów podatkowych są obowiązujące od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia zmiany a więc miesiącem od którego musi zostać zmieniony podatek jest kwiecień 2021.