Ważna informacja dla podatników posiadających grunty położone w miejscowościach: Bieńkowice, Dziekanowice, Kędzierzynka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki

Podatnicy z obrębów: Bieńkowice, Dziekanowice, Kędzierzynka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki w terminie do 22 października 2021 r. proszeni są o złożenie informacji/deklaracji podatkowej.

Prowadzona z inicjatywy Starosty modernizacja ewidencji gruntów i budynków objęła m.in. aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Powierzchnie działek ewidencyjnych określone zostały z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogły ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostały nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostały ich funkcje. Zaktualizowane zostały dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków mogła, więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Prace prowadzone na terenie naszej gminy poprzedzone były kampanią informacyjną prowadzoną przez Starostwo, a informacje o zmianach były upubliczniane i ujawniane w celu weryfikacji przez każdego czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzając modernizację na podstawie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Starosta nie ma obowiązku informowania o zmianach w ewidencji gruntów każdego właściciela z osobna.

 

W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, modernizacji ewidencji gruntów i budynków informujemy, że wprowadzone z dniem 20 marca 2021 r. zmiany powodują obowiązek dla podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości posiadających grunty objęte modernizacją, złożenia druków informacji/deklaracji podatkowych – bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Dane, wynikające ze zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków, które zostały przekazane do Urzędu Gminy Dobczyce ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach, będą podstawą do zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok 2021.

Informację, czy po przeprowadzonej modernizacji zmianie uległy zapisy w ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Słowackiego 36, w tut. Urzędzie Gminy lub na stronie https://portal.myslenicki.pl/e-uslugi/portal-mapowy .

Podatnicy z obrębów: Bieńkowice, Dziekanowice, Kędzierzynka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki w terminie do 22 października 2021 mogą składać osobiście w Urzędzie Gminy pok. 115, pocztą lub elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP wypełnione informacje/deklaracje podatkowe. Druki w formie elektronicznej wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ oraz https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce.

Ponadto informujemy, iż Rada Gminy Dobczyce utrzymała stawki podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2020 (Uchwała nr XV/122/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).

W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmianie może ulec przedmiot opodatkowania. Ustalając wysokość zobowiązań podatkowych Burmistrz Gminy  obowiązany jest do przyjęcia podstawy wymiaru podatku, wykazanej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo. Podważenie tych danych bądź też ich zmiana może nastąpić jedynie w postępowaniu prowadzonym przed Starostą.

Instrukcje jak wypełnić informacje podatkowe i załączniki (IN-1, IR-1, IL-1):

Formularze i załączniki informacji podatkowych IN-1, IR-1, IL-1: