Ważna informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnym

kalkulatro, długopis i arkusz

Obowiązkiem gminy na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmują wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne, mają charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego (czyli osobę która nie zapłaciła podatku / opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dodatkowych kosztów tj.

  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł, który zostanie podwyższony do 100,00 zł jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej przez urząd skarbowy (przymusowe ściągnięcie należności)
  • opłaty egzekucyjnej w wysokości 5 % – zapłata dobrowolna do urzędu skarbowego lub do wierzyciela albo 10% – zapłata zostanie wyegzekwowana przez urząd skarbowy
  • opłaty za czynności egzekucyjne poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną

Powyższe opłaty dotyczą jednego tytułu wykonawczego. Każdy następny to kolejne w/w koszty jakie poniesie zobowiązany.

Przykład:

Jeżeli zaległość z tytułu podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 100,00 zł po wysłaniu do Państwa upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego – urząd skarbowy pobierze około 243,00 zł

Złożą się na to:

  • dla gminy należność główna + koszty upomnienia 111,60 zł,
  • dla urzędu skarbowego opłata manipulacyjna – 100,00 zł,

   opłata egzekucyjna przy 10% - 11,16 zł,

   zwrot wydatków (np. koszt listów, protokołów) - 20,00 zł

Należy podkreślić, że do urzędu Gminy przekazana zostanie tylko należność główna plus koszty upomnienia i ewentualne odsetki. Pozostałe kwoty pobrane przez urząd skarbowy stanowią dochód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

W związku z powyższym prosimy o reagowanie na przekazywane informacje o istniejącym zadłużeniu.

Pamiętaj, wspólne działania pozwolą na uniknięcie przez Państwa dodatkowych kosztów.

Przypominamy, że każdy podatnik ma obowiązek zawiadomić Urząd Gminy i Miasta Dobczyce o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, a po doręczeniu odpisu tytuły wykonawczego również urzędu skarbowego, jeśli tego nie uczynisz może zostać nałożona na Ciebie kara pieniężna do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 i § 3 pkt 1 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji).

Więcej informacji można uzyskać w tut. urzędzie I piętro pokój 115 lub telefonicznie: podatki 12-37-21-732, odpady komunalne 12-37-21-739.