Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Odkryj swoje muzyczne uzależnienie” złożona przez Stowarzyszenie: Oczarowani Muzyką

grafika poglądowa długopis na kartce papieru

W dniu 20.09.2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Odkryj swoje muzyczne uzależnienie" złożona przez Stowarzyszenie Oczarowani Muzyką, z siedzibą ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 ww. ustawy oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2 ww. ustawy, stanowi załącznik do umowy.