Umowa na budowę wodociągu w Sierakowie i kanalizacji w Kornatce podpisana

Uścisk dłoni reprezentującego wykonawcę Zbigniewa Kutryby oraz Buemistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia
Gmina Dobczyce, reprezentowana przez Burmistrza Tomasza Susia, podpisała umowę z Zakładem Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Kutrybę, na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)”. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska, Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły oraz Kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.
 
Realizacja tego ważnego zadania z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej opiewa na kwotę 3 159 260,12 zł, z czego 2 000 000,00 zł stanowią środki przekazane Gminie Dobczyce przez Województwo Małopolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak wspominał Burmistrz Tomasz Suś - Zaplanowane inwestycje podniosą jakość i komfort życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłyną na stan środowiska naturalnego. Nie można pominąć tu także zaangażowania radnych Małgorzaty Jakubowskiej i Jolanty Ziemby, które mocno wspierały nas w staraniach o realizację tych zadań. Inwestycje będą realizowane w problematycznych obszarach gminy, gdzie już od lat mieszkańcy wskazywali na potrzebę działania.
 
Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020, „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
 
W ramach tego zadania zrealizowane zostaną:
  • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków (etap I)
W ramach tej części zadania zaplanowano przebudowę ok 4 km wodociągu w miejscowości Sieraków. Wyremontowane również zostaną zbiorniki wody oraz wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody wraz z rurociągiem tranzytowym o długości ok 0,7 km umożliwiająca zasilenie przebudowywanego wodociągu z miejskiej sieci wodociągowej, do której wodę dostarcza MPWiK Kraków (obecnie przebudowywany wodociąg zasilany jest z ujęć własnych Gminy Dobczyce zlokalizowanych w m. Dziekanowice).
Eksploatowany obecnie wodociąg w miejscowości Sieraków to jeden z pierwszych wodociągów wybudowanych w latach 80 na terenie gminy Dobczyce. Stalowe rury użyte do jego budowy są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje liczne awarie i bardzo duże straty wody. Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem osadów nagromadzonych wewnątrz rur i okresowym pogorszeniem jakości wody na danym odcinku sieci.
 
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)
W ramach tej części zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej o długości 0,27 km z dwoma przydomowymi pompowniami ścieków. Zaplanowany do realizacji odcinek kanalizacji to uzupełnienie wybudowanej w latach 2012 – 2013 r w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji w miejscowości Kornatka. Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące pompownie ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.

Galeria: 

Przy stole od lewej siedzą: Konrad Skiba, Zbigniewa Kutryba, Tomasz Suś, Małgorzata Jakubowska, Edyta Podmokły