Ulga w opłacie za odbiór odpadów

Ulga w opłacie za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 
Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty i wysokości zwolnienia miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021r. wynosi 29 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
Również od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
Aby skorzystać ze zwolnienia, należy posiadać/założyć kompostownik, a następnie zadeklarować to w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (nowy druk deklaracji dostępny jest na stronie:
 
Z ulgi mogą skorzystać jedynie mieszkańcy domów jednorodzinnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bioodpadów nie będzie można wystawiać w workach. Pracownicy urzędu będą ponadto upoważnieni do kontrolowania, czy wnioskodawcy faktycznie posiadają kompostowniki.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości:
• nie posiada kompostownika przydomowego,
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin kompostownika, utraci on prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzone zostanie nadużycie. Możliwość ponownego skorzystania
ze zwolnienia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.
 
Nowy druk deklaracji z możliwością skorzystania z ulgi na kompostowanie ważny jest od 1 stycznia 2021 r.