Stowarzyszenie Wspierania Kultury „CHARSTEK” z grantem w wysokości 49 839,00 zł

Na mocy podpisanej w ostatnim czasie umowy zostanie zrealizowany grant pn. „TRADYCYJNE PIEŚNI, MUZYKA I TANIEC ZIEMI DOBCZYCKIEJ”, w ramach projektu grantowego „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji oraz wykonanie tablic promujących zasoby historyczne kulturalne i przyrodnicze LGD” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa Jan Marek Lenczowski przekazał na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Kultury „CHARSTEK” Tomasza Bergela symboliczny czek, opiewający na kwotę 49 839,00 zł, która stanowi niemalże maksymalną możliwą do pozyskania kwotę wsparcia.

Zadanie będzie polegało na wydaniu publikacji w formie książki zawierającej tradycyjne pieśni, utwory muzyczne i choreografie taneczne, charakterystyczne dla ziemi dobczyckiej. Do książki zostanie załączona płyta CD z tradycyjnymi utworami naszego regionu w dawnej stylistyce oraz nowoczesnej aranżacji. Muzyka zostanie nagrana przy użyciu instrumentów ludowych oraz współczesnych. Dodatkowo powstanie tablica promująca zwyczaje muzyczne i taneczne gminy Dobczyce oraz całego obszaru LGD TP, która umieszczona zostanie w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Galeria: