Sprawozdanie burmistrza Pawła Machnickiego z działalności międzysesyjnej

sprawozdanie burmistrza Pawła MachnickiegoNa Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki poinformował o następujących działaniach w okresie między sesjami:

 

9 listopada

Spotkał się z Wojewodą Piotrem Ćwikiem i poinformował o wniosku złożonym przez Gminę Dobczyce dotyczącym starań o dotację  z rezerwy ogólnej budżetu państwa na inwestycje szkolne w Brzączowicach i Dziekanowicach. Podkreślił, że opinia wojewody oraz opinia kurator oświaty w tej sprawie są kluczowe. Równie ważne jest dobre przygotowanie wniosków o zdobycie dodatkowych środków dotacyjnych w 2018 roku na budowę tych dwóch obiektów. Burmistrz odbył również rozmowę z panią Ewą Małysą – dyrektor wydziału Finansów i Budżetu UMWM, która przedstawiła ścieżkę ubiegania się o dotację oraz wyraziła chęć pomocy w przygotowaniu wniosków, które Gmina Dobczyce będzie składać w styczniu. Przychylność wyraził nie tylko wojewoda, ale również kurator.

 

Przy okazji powyższych rozmów burmistrz rozmawiał także z wojewodą o Planie Ochrony Zapory. Tematem rozmów była zmiana tego planu wynikająca z planowanej inwestycji połączenia korony zapory kładką ze Starym Miastem, tak by stworzyć ciekawą trasę turystyczną. Koncepcje tej zmiany były wcześniej zaopiniowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wiele kwestii jest również do omówienia z RZGW, który obecnie przechodzi transformację w instytucję o nazwie Wody Polskie. Do załatwienia są m.in. sprawy związane z promesami na dzierżawę w związku z projektami na Zagospodarowanie Otocznie Zbiornika Dobczyckiego. Gmina jest również w stałej współpracy z Konserwatorem Wojewódzkim w zakresie wydawania koniecznych decyzji.

11 listopada

Burmistrz podziękował mieszkańcom za obecność oraz wielka kulturę świętowania, a także tym, którzy zaangażowali się w przygotowania obchodów Święta Niepodległości..

12 listopada

Burmistrz uczestniczył w uroczystości 105-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzączowicach połączonej z poświęceniem samochodu pożarniczego zakupionego w kwietniu tego roku. Organizatorom uroczystości złożył podziękowania za profesjonalizm i wzorcowe przygotowanie. Obchody były również okazją do spotkania i rozmowy z posłem Edwardem Siarką – Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W rozmowach poruszony został temat wniosku o przyznanie dotacji jaki gmina złożyła do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek ten, z nieznanych jak dotąd powodów, został negatywnie rozpatrzony.

13 listopada

Zakończone zostały prace nad projektem budżetu, który przekazany został do Biura Rady.

14 listopada

Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Izby Gospodarczej „Dorzecza Raby”, na którym m.in. omawiany był temat dalszej współpracy w organizacji Dni Dobczyc w roku 2018. Poruszono również kwestię tytułu „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” przyznanego ś.p. Marii Brożek, wspólnie omawiano kiedy i jak zorganizować uroczystość wręczenia rodzinie tego wyróżnienia.

Odbyło się również kilka spotkań na szczeblu wójtów i burmistrzów w sprawie klastra odnawialnych źródeł energii, projekt ten jest w fazie przygotowywania. 30 listopada nastąpi podpisanie porozumienia o utworzeniu klastra, co pozwoli składać wniosek w formule partnerstwa i formalnie zasygnalizowanego klastra odnawialnych źródeł energii. Jest to warunek przyznania dodatkowej punktacji, bo właśnie taka forma jest preferowana przez fundatorów.

Odbyło się również kilka spotkań na temat budowy przez MPWiK wodociągu w stronę Raciechowic i dalej w stronę Wiśniowej, Limanowej, gdzie pozyskiwaniem wody ze Zbiornika Dobczyckiego zainteresowanych jest kilka gmin. Ustalenia z naszą gminą skupiają się głównie na kwestiach budowy zbiorników retencyjnych na terenie byłego wysypiska. Będą one również służyć naszej gminie jako dodatkowa rezerwa wody uzdatnionej oraz utrzymywać odpowiedni rozkład ciśnień.

15 listopada

Burmistrza odwiedziła delegacja z jednostki OSP Stadniki, która planuje organizację 50-lecia jednostki w 2019r.

Burmistrz odbył spotkanie z założycielami fundacji, która będzie się nazywała „Okno nadziei”. Jej działalnością będzie rodzaj hospicjum domowego zorganizowanego wokół profesjonalnej służby zdrowia, jak i wolontariatu. Inicjatywa ta wpisuje się również w działalność Centrum Usług Społecznych. Dostaliśmy również do podpisania umowę na dofinansowanie organizacji funkcjonowania świetlicy. Umowa podpisana zostanie po zatwierdzeniu budżetu na kolejny rok.

Burmistrz spotkał się również z firmą brokerską, która zajmuje się oceną stanu ubezpieczenia majątku gminy.

18 listopada

Odbyło się uroczyste ślubowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Kędzierzynce, połączone z 10-leciem funkcjonowania świetlicy środowiskowej. Burmistrz, pełen podziwu dla tej inicjatywy postawił ją za wzór współpracy ze strażakami .

Burmistrz wziął także udział w Festiwalu Możliwości zorganizowanym w budynku starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej, którego celem było wskazanie możliwości funkcjonowania w tym budynku inicjatyw i usług realizowanych przez mieszkańców, czy organizacje pozarządowe. Podczas festiwalu była również możliwość wzięcia udziału w konsultacjach na temat zagospodarowania terenu pod zaporą.

20-21 listopada

Burmistrz wziął udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Muszynie. Jednym z tematów była kwestia przeorganizowania dotychczasowego RZGW w instytucję o nazwie Wody Polskie. Pojawiła się również informacja o projekcie skierowanym w stronę osób niepełnosprawnych o nazwie „Kultura Wrażliwa”, którym jako gmina jesteśmy zainteresowani.

22 listopada

Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta opiewa na kwotę 23 milionów złotych, z czego 11 milionów Gmina Dobczyce pozyska ze środków europejskich.

Burmistrz odbył spotkanie w sprawie ewentualnego uczestnictwa w programie dotyczącym tzw. Smart City. Burmistrz podkreślił, że kwestia ta musi znaleźć się w zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Gminy. Będzie to kierunek preferowany jako kryterium ewentualnych dotacji.

Odbyło się spotkanie z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z okazji przypadającego wówczas Dnia Pracownika Socjalnego burmistrz podziękował za pracę i zaangażowanie, dodając iż zespół ten uznać można za wzorowy.

25 listopada

Burmistrz uczestniczył w Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego par z Gminy Dobczyce honorując jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.

26 listopada

Wiceburmistrz uczestniczyła w 95-leciu Klubu Sportowego „Raba”. Burmistrz podkreślił, iż klub ten należy szczególnie wyróżnić, ponieważ znaczna część dzieci i młodzieży z całej gminy realizuje tam zajęcia sportowe. Podczas uroczystości klub przyjął 90 nowych adeptów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

27 listopada

Burmistrz spotkał się z prezesem PTTK w celu omówienia dalszych prac na zamku. Zwrócił uwagę radnym na postępujące prace w skansenie, które realizowane są ze zdobytych funduszy oraz środków budżetu gminy. Prace na zamku w tym roku realizowane były z funduszy PTTK oraz z funduszy województwa małopolskiego. Gmina, jako właściciel zamku, który wydzierżawia PTTK-owi zleciła dokumentację prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Dokumentacja ta jest już uzgodniona z konserwatorem wojewódzkim, a realizacja prac została wyceniona na 700 – 800 tys. zł. Burmistrz podkreślił, iż zależy mu aby tak istotny walor turystyczny zyskał nową jakość. Konieczne będzie poszukanie środków na realizację tego projektu.

29 listopada

Burmistrz podpisał po raz drugi umowę z kolejnym wykonawcą na budowę chodnika przy ul. Myślenickiej. Umowa z wcześniejszym wykonawcą została rozwiązania, ponieważ po odebraniu placu budowy nie rozpoczął prac. Efektem była konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu i przesunięcie daty zakończenia inwestycji na kwiecień przyszłego roku. Również dwa przetargi ogłoszone były na remont ul. Laskowej, obecnie umowa jest już podpisana, a zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Podczas spotkania z Komitetem Opieki nad Zabytkami Dobczyc poruszona została kwestia nazewnictwa ulic, a ściślej trzech ulic – ul. Budowlanych, ul. Wesołej oraz ul. Zdrojowej, które zdaniem Komitetu w żaden sposób nie nawiązują m.in. do wydarzeń historycznych. Temat będzie dyskutowany przez Radę Miejską po wpłynięciu oficjalnego wniosku.

 

Burmistrz poruszył również kwestię zmiany organizacji ruchu w Rynku. Wskazał, że do tej pory wyznaczone zostały i oznakowane zgodnie z przepisami miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Również w miejscach, w których na obecną chwilę nie wolno parkować będzie wyznaczone miejsce do zaparkowania na czas załadunku i wyładunku dostawców. Przestrzeń rynku uzupełniona zostanie o znaki wskazujące, gdzie zgodnie z przepisami można parkować, a gdzie jest to niedozwolone.

Wnioski dotyczące uzupełnienia oznakowania i wprowadzenia porządku zgodnego z obowiązującymi przepisami zgłaszane były zarówno ze strony Policji, jak i właściciela drogi jakim jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od 2012 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem staliśmy się zarządcą tej drogi, głównie ze względu na jej bieżące utrzymanie. Burmistrz odniósł się również do kwestii zamontowania słupków i łańcuchów, które fizycznie uniemożliwiłyby parkowanie w Rynku, zapewniając, że takie rozwiązanie nie zostanie tu zastosowane.

Burmistrz jako zarządca drogi jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa, nie może również przeciwstawić się Policji oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Podkreślił specyficzny charakter Rynku oraz nakładające się różne interesy: mieszkańców, kierowców, przedsiębiorców, których oczekiwania różnią się. Burmistrz odniósł się również do wniosków za wprowadzeniem opłat za parkowanie na rynku i podkreślił, że aby taka opcja była możliwa konieczne jest w pierwszej kolejności wyznaczenie legalnych miejsc do parkowania, z których to opłaty byłyby pobierane.

Gmina podejmuje również działania w celu wygospodarowania alternatywnych miejsc parkingowych. Brane pod uwagę mogą być tereny gminne lub tereny prywatnych inwestorów, którzy projektują swoje obiekty przy rynku lub w jego okolicy.

W związku z koniecznością przedyskutowania tematu zmiany organizacji ruchu z zainteresowanymi ustalone zostało spotkanie we wtorek, 5 grudnia 2017r., w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.