Ruszyły prace przy sieci wodociągowej w Sierakowie

koparka podczas robót ziemnych w Sierakowie
Na plac budowy wszedł wykonawca, który realizować będzie budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Sierakowie. Prace są obecnie realizowane w odległości 500 m poniżej zbiorników zlokalizowanych w Sierakowie przy granicy z Jankówką i postępują w stronę dworu.
 
Na początku przyszłego tygodnia wykonawca rozpocznie także prace w Kornatce (przysiółek Zalas), gdzie realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej. W terenie została już wytyczona linia przebiegu kanalizacji zgodnie, z którą prowadzone będą roboty.
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas) to zadanie realizowane udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Umowa z wykonawcą robót opiewa na kwotę 3 159 260,12 zł. Dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł t.j. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
 
Szczegółowe informacje o realizacji zadania:
 
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków (etap I)
 
W ramach tej części zadania zaplanowano przebudowę ok 4 km wodociągu w miejscowości Sieraków. Wyremontowane również zostaną zbiorniki wody oraz wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody wraz z rurociągiem tranzytowym o długości ok 0,7 km umożliwiająca zasilenie przebudowywanego wodociągu z miejskiej sieci wodociągowej, do której wodę dostarcza MPWiK Kraków (obecnie przebudowywany wodociąg zasilany jest z ujęć własnych Gminy Dobczyce zlokalizowanych w m. Dziekanowice).
Eksploatowany obecnie wodociąg w miejscowości Sieraków to jeden z pierwszych wodociągów wybudowanych w latach 80 na terenie gminy Dobczyce. Stalowe rury użyte do jego budowy są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje liczne awarie i bardzo duże straty wody. Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem osadów nagromadzonych wewnątrz rur i okresowym pogorszeniem jakości wody na danym odcinku sieci.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)
 
W ramach tej części zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej o długości 0,27 km z dwoma przydomowymi pompowniami ścieków. Zaplanowany do realizacji odcinek kanalizacji to uzupełnienie wybudowanej w latach 2012 – 2013 r w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji w miejscowości Kornatka. Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące pompownie ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.

Galeria: 

koparka podczas robót ziemnych w Sierakowie
koparka podczas robót ziemnych w Sierakowie