RODO

RODO – to popularna nazwa obowiązującego od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Unii Europejskiej i Rady regulującego przetwarzanie danych osobowych.  Wdrożenie wymagań, jakie postawiło RODO przed wszystkimi instytucjami, które w swej działalności korzystają z danych osobowych, jest długotrwałym i kosztochłonnym procesem. Zmian wymagają przede wszystkim systemy informatyczne, co wiąże się z zakupem nowego oprogramowania czy sprzętu komputerowego.  Wymaga to równocześnie zmiany organizacji pracy i mentalności pracowników, sposobu podejścia do ochrony danych osobowych.  O tym, jak zabezpieczać dane osobowe decyduje  administrator danych.

Gmina Dobczyce od 2014 roku wdrażała rozwiązania zwiększające poziom zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z pierwszych podjętych działań było wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO 27001. System ten jest certyfikowany, po przeprowadzeniu niezależnego audytu sprawdzającego przez zewnętrzną formę posiadającą akredytację. Wdrożenie tego systemu przygotowało Urząd oraz pracowników na wejście w życie  RODO.

Wprowadzono wewnętrzną dokumentację opisującą sposób postepowania z danymi osobowymi oraz zasady przetwarzania danych w systemach informatycznych. Pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni z jej stosowania i są zobowiązani do jej przestrzegania przy realizacji codziennych obowiązków. Na stronach internetowych gminy udostępniono informacje o przysługujących nowych prawach wynikających z RODO.  Co ważne, dane osobowe, które przetwarzane są w Urzędzie zbierane są w oparciu o przepisy prawne nakładające na Urząd realizację określonych obowiązków.  To właśnie ustawy i rozporządzenia nakładają na pracowników Urzędu obowiązek pozyskania określonych danych do załatwiania konkretnych spraw. Z tego względu w katalogu usług Urzędu pojawiły się nowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.