Roczny Program Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi - konsultacje społeczne

grafika z napisem konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez wyrażenie w formie pisemnej opinii i uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) i przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub pocztą elektroniczną na adres jbras@dobczyce.pl albo złożone bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.\  w terminie od 22.09.2022 do 07.10.2022.