Reforma oświaty w gminie Dobczyce

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz podział na obwody

Na sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku Rada Miejska w Dobczycach podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

W związku z wprowadzeniem ustawy reformującej Prawo oświatowe koniecznym jest dostosowanie planu sieci publicznych szkół podstawowych do cyklu kształcenia I-VIII.

Władze Gminy Dobczyce w porozumieniu z  Dyrektorami Szkół: Podstawowej w  Dobczycach, Gimnazjum w Dobczycach, Przedszkoli Samorządowych w Dobczycach oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dobczycach  rozważały kilka wariantów jakie możliwe byłyby do wdrożenia w Dobczycach i wybrały wariant, który jest wariantem optymalnym.

Z uwagi na liczbę uczniów mieszkających na terenie miasta Dobczyce zasadnym jest przekształcenie Gimnazjum w Szkołę Podstawową Nr 2 i podzielenie miasta Dobczyc na dwa obwody szkolne. Obecna Szkoła Podstawowa przy ul. Parkowej stanie się SP Nr 1, a placówka przy ul. Szkolnej będzie SP Nr 2. Po wdrożeniu takiego rozwiązania nie będzie już konieczności prowadzenia zajęć w budynku przy ul. Jagiellońskiej. Będzie to korzystne dla procesów edukacyjnych i organizacyjnych, a budynek może być przeznaczony na tworzenie i działalność centrum usług społecznych, planowane w przyjętej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych.

Obwody szkolne w Dobczycach zostały tak wyznaczone, aby miejsce zamieszkania dzieci było jak najbliżej szkoły, do której będą uczęszczać.

Pierwszy nabór do SP Nr 2 zostanie przeprowadzony do klasy I zgodnie z wyznaczonym obwodem natomiast do kl. IV i VII na podstawie wniosku/deklaracji rodziców/. Równocześnie do roku 2019 w placówce tej będzie funkcjonowało Gimnazjum.

Pozostałe placówki działające na terenie Gminy Dobczyce tj.: Szkoła Podstawowa w Kornatce, Stadnikach, Brzączowicach, Dziekanowicach i Nowej Wsi od 1 września 2017 roku zostaną przekształcone w ośmioklasowe szkoły powszechne.

Aby przekształcić obecne Gimnazjum w Szkołę Podstawową niektóre z obecnych pomieszczeń Gimnazjum będą musiały zostać dostosowane dla dzieci młodszych (szatnie, toalety, sale lekcyjne) będzie się to wiązało z nakładami finansowymi, które musi ponieść Gmina Dobczyce.

W pozostałych Szkołach Podstawowych działających na terenie Gminy Dobczyce konieczne będzie przeznaczenie niektórych pracowni na sale lekcyjne, wprowadzenie małej zmianowości (lekcje rozpoczynać się będą o 9:45), ograniczenie ilości oddziałów przedszkolnych, ale we wszystkich tych placówkach dzieci uczyć się będą w klasach od I do VIII, zgodnie z wyznaczonymi obwodami, bez konieczności dowożenia ich do innych lokalizacji.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobczyce oraz granice obwodów

Nazwa szkoły podstawowej

Adres siedziby

Granice obwodu

Szkoła Podstawowa

Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego

Dobczyce

ul. Parkowa 4

Miasto Dobczyce ulice:

Grabowa, Nowowiejska, Zdrojowa, Akacjowa, Cegielniana, Myślenicka, Laskowa, Jałowcowa, Góra Jałowcowa, Budowlanych, Mostowa, Zarabie, Turystyczna, Targowa, Jagiellońska, Rzeźnicza, Pl. Zgody, Wąska, Parkowa, Podgórska, Rynek, Kościelna, Kazimierza Wielkiego, Kasztelana Dobka, Stare Miasto, Przedbronie, J. Piłsudskiego,, Królowej Jadwigi, Królowej Kingi, T. Kościuszki, J. Długosza, Stojowicka, Energetyków, Węgielnica, Widokowa, Dębowa, Sosnowa, Myśliwska, Skalna, Górska, Podlesie, Rolnicza, Ogrodowa.

Szkoła Postawowa

Nr 2 im. Jana Pawła II

Dobczyce ul. Szkolna 43

Miasto Dobczyce ulice:

Marwin, Kilińskiego, Stadnicka, 21-go Stycznia, Skrzynecka, Św. Floriana, Gancarska, Obwodowa, W. Witosa, Św. Anny, Wesoła, Szkolna, Zacisze, Piastowska, oś. Piastowskie, oś. Jagiellońskie, Spacerowa, Wawelska, Przemysłowa, Słoneczna, Lubomirskich, Łanowa, Łąkowa, J. Dominika, Polna

wieś: Niezdów

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Brzączowice 186

Brzączowice,

Stojowice

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stadniki 148

Stadniki,

Kędzierzynka,

Skrzynka

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Kornatka 105

Kornatka,

Brzezowa

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania

Dziekanowice 66

Dziekanowice,

Sieraków,

Rudnik

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Nowa Wieś 16

Nowa Wieś,

Bieńkowice

 


Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli poznamy w kwietniu
(data publikacji: 01.03.2017)

W związku z trwająca reformą oświaty, postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  oraz klas I publicznych szkół podstawowych, odbędą się później niż dotychczas. Termin rekrutacji do szkół i przedszkoli zostanie określony najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r. Informacje na temat rekrutacji i ich terminów będą ogłoszone na stronach internetowych placówek oraz gminy Dobczyce.


Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody
(data publikacji: 24.02.2017)

dziecko w ławce szkolnej - banerW związku z przystąpieniem do wdrażania reformy oświatowej Rada Miejska w Dobczycach na Sesji w dniu 22 lutego 2017 roku przyjęła uchwałę w sprawie projektu uchwały o sieci szkół podstawowych na terenie Gminy Dobczyce oraz ustaleniu obwodów tych placówek. Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku.

Przygotowanie projektu uchwały poprzedziły szczegółowe analizy wariantowe oraz konsultacje z dyrektorami szkół. W pracach zespołu kierowanego przez Zastępcę Burmistrza, Panią Halinę Adamską – Jędrzejczyk, obok dyrektorów brała udział  Przewodniczącą Komisji Rady Miejskiej ds. Oświaty. Bieżąco konsultowano projekt z Małopolskim Kuratorium Oświaty. W pracach nad projektem uchwały uwzględniono potrzeby uczniów, warunki lokalowe, uwarunkowania komunikacyjne oraz odległość miejsca zamieszkania od placówek, a także przyszłe koszty systemu.

Zgodnie z tym projektem Gimnazjum w Dobczycach zostanie przekształcone w szkołę podstawową. W związku z powyższym na terenie miasta Dobczyce będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego zlokalizowana przy ul. Parkowej 4 będzie Szkołą Podstawową NR 1, a obecne Gimnazjum im. Jana Pawła II będzie Szkołą Podstawową NR 2  zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 43. W szkole nr 2 pozostaną do ich wygaszenia oddziały gimnazjum.

Miasto Dobczyce zostanie podzielone na dwa obwody szkolne. Granice obwodów zostały ostatecznie wyznaczone w projekcie z uwzględnieniem sugestii i wniosków nauczycieli oraz Rady Miejskiej. Obie szkoły będą miały zbliżoną liczbę uczniów.

Obydwie szkoły podstawowe będą szkołami o pełnym cyklu nauki czyli z klasami od I do VIII. Do momentu naturalnego wygaszenia gimnazjum do SP NR 2 nabory do kl. I prowadzone będą  zgodnie z obwodem wyznaczonym dla tej placówki, natomiast do kl. IV i VII na podstawie deklaracji rodziców.

SP NR 1 będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, natomiast nabory do kl. I będą prowadzone dla dzieci zamieszkałych na terenie obwodu wyznaczonego dla tej placówki. Klasy, które dotychczas uczyły się w budynku przy ul. Jagiellońskiej tzw. „Chiranie” od 1 września 2017 roku zostaną przeniesione na ul. Parkową.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobczyce oraz został przesłany do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Związki Zawodowe (NSZZ „Solidarność”, ZNP, OPZZ, FZZ). Instytucje te mają 21 dni  na przedstawienie swoich opinii. Po uzyskaniu stosownych opinii Rada Miejska w Dobczycach do 31 marca 2017 roku ma obowiązek przyjąć uchwałę o sieci szkół i obwodach wyznaczonych do poszczególnych placówek działających na terenie Gminy Dobczyce. Właściwa uchwała, co wynika bezpośrednio z ustawy, musi uwzględnić uwagi Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Pozostałe 5 szkół działających na terenach wiejskich Gminy Dobczyce zostanie przekształconych w ośmioklasowe szkoły podstawowe i będą one funkcjonować w dotychczas wyznaczonych obwodach.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje wyjaśniają wszystkie kwestie i wątpliwości związane z wprowadzaną zmianą systemu oświaty na terenie naszej Gminy.

Uchwała nr XXXIV/219/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe