Radni Rady Miejskiej w Dobczycach przyjęli budżet na 2023 rok

Radni Rady Miejskiej w Dobczycach przyjęli budżet na 2023 rok

Rada Miejska w Dobczycach przyjęła budżet na 2023 rok, który przedstawiony został przez burmistrza Tomasza Susia podczas sesji w dniu 28 grudnia 2022 r. Budżet Gminy Dobczyce zakłada osiągnięcie w 2023 r. dochodów w wysokości ponad 102 mln zł (w tym: bieżące: ponad 80 mln zł; majątkowe: ponad 22 mln zł) oraz poniesienie wydatków w wysokości ponad 120 mln zł (w tym: bieżące: ponad 75 mln zł; majątkowe: ponad 45 mln zł).

Po szerokiej dyskusji, w trakcie której, wyjaśnień udzielali Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś oraz Skarbnik Gminy Dobczyce Antonina Trojan, radni opowiedzieli się, przy jednym głosie wstrzymującym, za przyjęciem Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2023. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji i przedsięwzięć oraz kontynuacja już rozpoczętych projektów.

- Uchwalili Państwo ambitny, ale zarazem rozsądny budżet, na miarę możliwości naszej gminy. Przed nami m.in. realizacja wielu zadań z zakresu poprawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz drogowej, w tym szczególnie poprawa bezpieczeństwa . Są to ważne inwestycje, może nie zawsze widoczne, ale z całą pewnością podnoszące jakość i komfort życia naszych mieszkańców. To także zadania, które stanowią fundament do dalszego rozwoju Gminy Dobczyce. Pragnę podkreślić, że jednym z priorytetowych zadań było m.in. opracowanie Programu Drogowego. Obecnie Program ten jest systematycznie realizowany.  W przyszłorocznym budżecie nie zabraknie także zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty i kultury oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Nieprzerwanie będziemy także wspierać Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Dobczyce. Przedstawiony projekt budżetu wyznacza kierunki działania, należy jednak pamiętać, że na proces jego realizacji wpływać będzie wiele czynników, m.in. ceny usług i towarów. Oczywiście będziemy także wykorzystywać możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, co może umożliwić wprowadzenie do realizacji nowych zadań. Dziękuję za tegoroczną współpracę radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz mieszkańcom i przedsiębiorcom. Wierzę, że dzięki dalszej dobrej współpracy uda nam się zrealizować zakładane cele. – podsumował burmistrz Tomasz Suś.

Projekt budżetu zakłada realizację ponad 60 zadań inwestycyjnych, z których wymienić można m.in. takie zadania jak:

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kornatka
 • Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kędzierzynka
 • Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobczyce
 • Odwodnienie terenów w kompleksie sieci i rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Grabowa
 • Modernizacja pompowni wody – ul. Górska 31
 • Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Dobczyce
 • Budowa kanalizacja sanitarnej w Brzączowicach – Ostra Góra
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Laskowa (dokumentacja projektowa)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Myśliwska (dokumentacja projektowa)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dobczyce
 • Utwardzenie miejsc postojowych w Brzączowicach (Fundusz Sołecki)

DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dobczyce – ul. Zarabie
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej 964 Dobczyce – Wieliczka w miejscowości Sieraków etap IV w kierunku Jankówki – dokumentacja projektowa
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej 964 Dobczyce – Wieliczka w miejscowości Dziekanowice, Sieraków
 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach inicjatyw Samorządowych z Województwem Małopolskim
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego
 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Inicjatyw Samorządowych z Powiatem Myślenickim
 • Modernizacje dróg gminnych
 • Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 540111 K Nowa Wieś – Granica – Szkoła Podstawowa
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr K 540080 w Brzączowicach wraz z budową miejsc postojowych na działce nr 191/5
 • Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Ogrodową z ul. Królowej Jadwigi w Dobczycach
 • Budowa drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Dziekanowicach (Fundusz Sołecki)
 • Modernizacja drogi „Na potoku” nr 540101K Kędzierzynka - Siciny – Tartak (Fundusz Sołecki)
 • Modernizacja drogi gminnej dz. nr 29 w Niezdowie (od wjazdu z drogi wojewódzkiej do mostka), Fundusz Sołecki
 • Modernizacja drogi gminnej położonej na działce nr 374/8 w Stadnikach (Fundusz Sołecki)
 • Modernizacja drogi nr 265/1 w Stojowicach (Fundusz Sołecki)
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych nr: 540095 Brzezowa – Osiedle II, nr 540094 – Brzezowa – Osiedle I, nr 540092 Brzezowa – koło OSP – Osiedle w miejscowości Brzezowa
 • Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie gminy Dobczyce
 • Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobczyce poprzez zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych i naukę poprawnych zachowań w drodze”
 • Poprawa komunikacji pieszej na terenie miasta Dobczyce
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego – ul. Podgórska
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego – Brzączowice osiedle (boczna)
 • Montaż słupa oświetleniowego wraz z lampą w miejscowości Brzączowice
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Witosa w Dobczycach
 • Wykonanie oświetlenia ul. Armii Krajowej oraz ul. Szkolnej (boczna) w Dobczycach
 • Wykonanie oświetlenia przy drodze do domu nr 60 dz. nr 99/2 oraz dz. nr 100/2 w Bieńkowicach (Fundusz Sołecki)
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr K 1954 Dziekanowice – Sieraków (Fundusz Sołecki)

OŚWIATA I KULTURA:

 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stadnikach
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (budżet gminy + Fundusz Sołecki)
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową Sali gimnastycznej w Kornatce
 • Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach
 • Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Bibliotekę (modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach i utworzenie w nim filii biblioteki)
 • Budowa masztu flagowego na Wzgórzu Zamkowym w Dobczycach

SPORT I REKREACJA:

 • Modernizacja obiektów sportowych
 • Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na dz. nr 131/2 w Skrzynce (Fundusz Sołecki)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza i boiska wielofunkcyjnego przy Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach
 • Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boisk sportowych przy remizie OSP Bieńkowice (Fundusz Sołecki)
 • Doposażenie wiaty UKS Orzeł w Nowej Wsi (Fundusz Sołecki)

ADMINISTRACJA:

 • Modernizacja budynku urzędu
 • Wydatki i zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa gmina”

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

 • Modernizacja budynku OSP Kornatka (Fundusz Sołecki)
 • Zakup samochodu dla OSP Brzezowa (Fundusz Sołecki)
 • Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego dla OSP Dobczyce

INNE:

 • Dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dobczyce
 • Modernizacja budynku mieszkalnego – ul. Piłsudskiego 18
 • Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach