Rada Miejska w Dobczycach przyznała tytuły: Honorowych Obywateli Miasta Dobczyce oraz Zasłużonych dla Ziemi Dobczyckiej

Tytuły Honorowego Obywatela Miasta Dobczyce oraz Zasłużonych dla „Ziemi Dobczyckiej” wręczone zostały podczas uroczystości które nastąpiły po otwarciu obwodnicy Dobczyc, 20 lipca 2012 r. Otrzymali je obecni na spotkaniu w auli widowiskowej w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym: wojewoda małopolski Jerzy Miller i marszałek małopolski Marek Sowa (tytuły Honorowych Obywateli) oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stech i prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ispina, Elżbieta Kautsch (tytuły Zasłużonych dla „Ziemi Dobczyckiej”). Ważnym i niezwykle wzruszającym dla wszystkich zebranych wydarzeniem tej uroczystości było przypomnienie sylwetki pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Dobczyce, któremu Rada Miejska przyznała tytuł w 1995 roku. Wtedy otrzymał go Pan Wojewoda Tadeusz Piekarz, o którym do dzisiaj mów się Człowiek Wielki. W piątek medal Honorowego Obywatela odebrała, z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej dr Tadeusza Bochni i burmistrza Marcina Pawlaka, wdowa po Panu Wojewodzie, prof. Halina Piekarz.

- Pan wojewoda został już dawno uhonorowany tym wyróżnieniem, jakim jest tytuł Honorowego Obywatela – powiedział przewodniczący Rady, dr Tadeusz Bochnia – ale wiemy, że nie było materialnego dowodu tej decyzji Rady Miejskiej. Teraz chcemy ten błąd naprawić.

- Jestem wdzięczny, że kiedyś na mojej drodze samorządowca był taki szczególny człowiek, który lubił ludzi, szanował ludzi, a jednocześnie był pasjonatem, tworzenia, budowania – wspominał burmistrz Marcin Pawlak. - Budował, kiedy był raczej czas przewracania. Wtedy pan Tadeusz uczył nas, jak znaleźć swoje miejsce w tej małej ojczyźnie jaką jest gmina. Uczył nas rozmawiać z sobą. Ja jestem jego uczniem. To wielkie uczenie udzieliło mi się do dziś. Pokazywał nam, jak warto i jak należy na tę posługę iść.

Tytuły Honorowych Obywateli wręczono także wojewodzie Jerzemu Millerowi i marszałkowi Markowi Sowie. Podkreślali oni, jak ważne jest dla nich to wyróżnienie i jaki to zaszczyt. Podkreślali szczególnie, że Dobczyce to przykład pracy i zaangażowania samorządu i odwagi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przykładem tego jest choćby inwestycja, którą jest obwodnica.

- Czy państwo myślą, że pomysł marszałka Janusza Sepioła, o moście i ponad sześciuset metrach drogi, wszędzie skończyłby się tym co mamy? Nie – bo to był wspólny wysiłek marszałka, starosty i burmistrza - samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, samorządu miejskiego. To wyzwanie, przed którym się nie cofnął samorząd Dobczyc – mówił wojewoda Jerzy Miller. - To ja jestem wyróżniony, jestem zawstydzony, że państwo starego krakusa chcą przyjąć do dobczyckiej rodziny.

Ze wzruszeniem podkreślał też, że to co jemu się udało zawdzięcza Tadeuszowi Piekarzowi, Jego „drużynie”, w której pracował podczas tworzenia samorządu.

Tytuły Zasłużonych dla „Ziemi Dobczyckiej” otrzymali Elżbieta Kautschowa i Grzegorz Stech. Burmistrz Marcin Pawlak podkreślił, że nie byłoby tego tytułu, gdyby nie pani Elżbieta. Zaznaczył, że koza – statuetka, którą otrzymują zasłużeni – to także pomysł, aby największe przekleństwo dobczycan: przezwisko „koziarze”, uczynić przewrotnie symbolem dumy.

- Jest szalona satysfakcja pracować społecznie: społecznie, czyli z innymi ludźmi – powiedziała Elżbieta Kautsch. - I bez wsparcia, bez współdziałania moich koleżanek i kolegów, zarówno tych od opieki nad zabytkami Dobczyc i opiekunami cmentarza na Jeleńcu, jak i wspaniałą Ispiną, kobietami i mężczyznami ze Stowarzyszenia i przy takim serdecznym przyzwoleniu burmistrza i Rady Miasta – nie byłoby tego. Naprawdę jestem dumna – warto pracować dla Dobczyc.

Grzegorz Stech nie ukrywał swojej radości z nagrody ale podkreślił, że to także zobowiązanie do dalszej współpracy. A tą z Dobczycami bardzo sobie ceni. Zaznaczył też, że wyróżnienie to jest efektem wieloletniej pracy wielu ludzi, którzy przyczynili się realizacji inwestycji, jakie zostały wykonane w gminie Dobczyce, zarówno tych z ZDW, którzy chętnie i profesjonalnie do tych rzeczy podchodzą, jak i polityków lokalnych, zarówno rady wojewódzkiej jak i zarządów wojewódzkich, którzy zawsze z wielkim zrozumieniem do potrzeb nadrabiania zaległości w infrastrukturze drogowej podchodzili.

- Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – podkreślił - tak prawdę mówiąc to nie zrobiliśmy niczego wielkiego. Zrobiliśmy to, do czego jesteśmy powołani, co jest naszym obowiązkiem. I próbujemy robić to po prostu dobrze. I przyznanie nagrody za to, że ktoś pracuje dobrze: uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bardzo ważna rzecz. I mam nadzieję, że tak już to teraz będzie wyglądało.”

Podczas uroczystego wręczenia tytułów Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla „Ziemi Dobczyckiej” zagrał zespół nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia z Dobczyc oraz Big Band Dobczyce.

 

Poniżej prezentujemy sylwetki Honorowych Obywateli Miasta Dobczyce i Zasłużonych dla Ziemi Dobczyckiej

 

HONOROWI OBYWATELE MIASTA DOBCZYCE

 

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski  

urodził się 7 czerwca 1952 roku w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

W administracji państwowej pracuje od 1990 roku. Od 1 lipca 1990 roku do 15 sierpnia 1991 roku był dyrektorem Wydziału Organizacji i Nadzoru, a następnie od 16 sierpnia 1991 roku do 31 grudnia 1992 roku - dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od 1 stycznia 1993 roku do 29 stycznia 1998 roku pełnił funkcję wicewojewody krakowskiego.

Od lutego 1998 do lipca 2000 r. był podsekretarzem, następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnikiem w rządzie Jerzego Buzka ds. decentralizacji finansów publicznych. W latach 2001-2003 pełnił funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 2003 r. został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2003 r. do 2004 r. był dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego, a w 2004 r. członkiem Zarządu NBP. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Od grudnia 2006 r. do listopada 2007 r. - zastępca prezydenta Warszawy.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. Od października 2009 roku do listopada 2011 był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

12 grudnia 2011 został ponownie wojewodą małopolskim.

Uzasadnienie Rady Miejskiej w Dobczycach:

Po pierwsze, jako Wojewoda Małopolski sprawujący nadzór nad państwowymi służbami, w chwilach zagrożeń, jakie dotykały naszą gminę w wyniku ulewnych deszczów, wichur, wezbrania wód i zalania znacznych obszarów czy osuwisk ziemi powodujących zniszczenia domów, upraw, dobytku mieszkańców i infrastruktury komunalnej, osobiście brał udział w akcjach ratunkowych, koordynował organizowanie pomocy poszkodowanym, wspierał oddziały Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców. Dzięki Jego pomocy, inicjatywie uproszczenia procedur oraz dogłębnemu rozumieniu funkcjonowania gminnego samorządu i wsparciu decyzji o dofinansowaniu nas ze strony budżetu Państwa, mogliśmy skutecznie usunąć zniszczenia spowodowane przez żywioły i odbudować drogi, mostki, przepusty, pogłębić i lepiej wyprofilować rowy odprowadzające nadmiar wód deszczowych, wybudować potężne mury oporowe zabezpieczające przed dalszym osuwaniem się ziemi na cmentarzu „Jeleniec” w Dobczycach oraz zniszczonej drodze w Bieńkowicach. Wszystkie te budowle wykonane zostały w taki sposób, by wyeliminować niefunkcjonalność poprzednich, które nie sprostały żywiołom, podnieść stopień bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszyć ryzyko strat w przyszłości.

Po drugie, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, udzielił kluczowej pomocy w przeprowadzeniu procedury uzyskania pozwolenia na budowę obwodnicy Dobczyc, składającej się z ronda, estakady nad doliną Raby, mostu nad rzeką oraz skrzyżowania, która w dniu dzisiejszym została oddana do użytkowania. Jest to największa inwestycja drogowa w historii Miasta, zrealizowana przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego. To połączenie komunikacyjne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Dobczyc, ponieważ poprawia dostępność komunikacyjną do strefy przemysłowej, stanowiącej bazą ekonomicznego i społecznego rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce. Przy tak dużych inwestycjach, absolutnie kluczowe znaczenie dla ich powodzenia ma współpraca między poszczególnymi szczeblami samorządów oraz instytucjami państwa, dlatego Rada Miejska mocno docenia i podkreśla zaangażowanie Pana Wojewody w ustanawianie wzorców takiej współpracy.

Po trzecie podkreślamy, jak wielkie znaczenie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego naszej gminy ma, prezentowana przez Pana Wojewodę od 1990 roku, czyli od początku Jego pracy w administracji państwowej, postawa służby, słuchania, konsultacji i wspierania aktywności obywatelskiej, której emanacją jest samorząd gminny oraz szybkiego i skutecznego wdrażania działań bez nadmiernie rozbudowanych procedur administracyjnych. Jesteśmy pod wrażeniem Jego pracowitości oraz ogromu czasu, jaki poświęcił na osobiste, trwające nieraz do późnych godzin nocnych, spotkania konsultacyjne z samorządem naszej gminy, których celem była optymalizacja działań pomocowych dla osób poszkodowanych przez żywioły. W połączeniu z Jego globalnym spojrzeniem na sprawy państwa oraz motywowaniem gmin do tworzenia struktur i związków, które mogły by realizować szersze, ponad lokalne działania, stawia to Pana Wojewodę w gronie wybitnych osobistości Państwa Polskiego, które dogłębnie i praktycznie rozumieją i realizują zasadę pomocniczości, stanowiącą ustrojowy fundament samorządu.

Po czwarte Rada Miejska pragnie podkreślić swoje uznanie dla Jego uczciwości i szczerości, bezinteresowności i skromności, otwartości na potrzeby ludzi oraz mądrego uporu i konsekwencji w działaniu, które to cechy charakteru i postawy z pełnym przekonaniem stawiamy jako wzór kolejnym pokoleniom mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce.

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

mieszkaniec Bobrka w powiecie oświęcimskim, urodzony 4 lutego 1967 roku.

Po ukończeniu Liceum Zawodowego w Oświęcimiu rozpoczął pracę w KWK „Piast” w Bieruniu. W roku 1990 wyjechał do Finlandii, gdzie pracował przez 1,5 roku w branży handlowej. Po powrocie do kraju, prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 1994 po raz pierwszy został wybrany do Rady Miejskiej w Chełmku (pełnił funkcję radnego przez dwie kadencje, do 2002 roku), był także członkiem Zarządu Miejskiego w Chełmku (1994-1998) oraz sołtysem Bobrka (1994-1998).

W roku 1996 rozpoczął studia w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, uzyskując w 2000 roku licencjat z zarządzania. W 2003 roku obronił, z wynikiem bardzo dobrym, pracę dyplomową i uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzenia i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Po powstaniu samorządu wojewódzkiego, rozpoczął w 1999 roku pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Początkowo był kierownikiem agendy Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu, a po wyborze Janusza Sepioła na marszałka województwa został zastępcą dyrektora Kancelarii Zarządu, stając się jednym z najbliższych współpracowników marszałka. W urzędzie odpowiadał m.in. za realizację i opracowanie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, angażował się w działania zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tzw. węźle oświęcimskim, koordynował prace związane z powstawaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, brał udział w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Odpowiadał również za organizację ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Małopolsce (2002 r.) i pierwszej wizyty apostolskiej Benedykta XVI w Małopolsce (2006 r.).

Po wyborze na radnego Województwa Małopolskiego w listopadzie 2006 roku przez kilka tygodni pracował w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie zajmując stanowisko pełnomocnika ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy. W tym czasie współtworzył program inwestycyjny gminy, który jest aktualnie realizowany z udziałem funduszy europejskich (m.in. budowa: biblioteki, północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa oraz projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji centrum Chrzanowa).

Po wyborze - 8 marca 2007 roku – do Zarządu Województwa Małopolskiego, odpowiadał za realizacje funduszy europejskich w Małopolsce, rozwój gospodarczy, rolnictwo, geodezję, politykę przestrzenną oraz sprawował nadzór nad mieniem i spółkami z udziałem województwa. Od 2008 r. przewodniczy Komisji ds. monitorowania Funduszy Europejskich przy Związku Województw RP. Członek Małopolskiej Rady Innowacji oraz Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego. Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jest założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowie. Zainicjował powstanie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Business in Malopolska (CEBiM). Był głównym negocjatorem umowy z Instytutem Studiów Wschodnich w sprawie organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy do roku 2019.

Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uzasadnienie Rady Miejskiej w Dobczycach:

Po pierwsze uznajemy, że skuteczne przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, w tym także tych składanych przez naszą gminę, wymagały oparcia o mądrą politykę samorządu regionalnego, której Pan Marszałek jest  współautorem i liderem. To, co cenimy najbardziej w prowadzonej przez Niego polityce, to – obok strategicznego i dalekiego spojrzenia na rozwój regionu – umiejętność konsultowania i otwarcie na nasze sugestie, mobilizowanie nas do działania i wspieranie naszej lokalnej aktywności. Jako Marszałek zawsze znajdował czas na przeanalizowanie naszych uwag i nie bał się wprowadzać nowelizacji do przygotowanych przez województwo kryteriów, warunków czy zasad oceny i realizacji projektów, jeżeli uznawał, że nasze argumenty są słuszne. W naszym przekonaniu świadczy to o najwyższej klasie zarówno jako polityka, jak i Szefa Zarządu Województwa, czyli jego organu wykonawczego.

Po drugie podkreślamy, że to dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu oraz bezpośredniej pomocy w pokonywaniu trudnych procedur, Gmina i Miasto Dobczyce mogły złożyć dobre wnioski i uzyskać dofinansowanie na wszystkie priorytetowe zadania gminne, określone w strategii rozwoju gminy, programie rozwoju lokalnego czy programie rewitalizacji miasta. Powstały dzięki temu takie niezbędne dla lokalnej społeczności obiekty jak Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe, składające się z hali sportowej, wielofunkcyjnego budynku mieszczącego gimnazjum, bibliotekę publiczną i ośrodek kultury, czy infrastruktura strefy przemysłowej, zachęcająca inwestorów do lokowania w Dobczycach zakładów pracy, tworzenia miejsc pracy a tym samym budowania ekonomicznego i społecznego fundamentu funkcjonowania gminy. W tym miejscu należy wymienić także finansowy udział województwa w budowie boiska Orlik 2012, zabezpieczeniu i konserwacji zabytkowych murów miejskich oraz wielu innych budowli.

Po trzecie, jako najwyższą zasługę traktujemy decyzję Pana Marszałka w sprawie budowy obwodnicy Dobczyc, składającej się z ronda, estakady nad doliną Raby, mostu nad rzeką oraz skrzyżowania, która w dniu dzisiejszym została oddana do użytkowania. Jest to największa inwestycja drogowa w historii Miasta, o kluczowym znaczeniu dla jego rozwoju, w szczególności przez poprawę dostępności do strefy przemysłowej. Połączenie tej kluczowej inwestycji z konsekwentną modernizacją dróg wojewódzkich łączących Dobczyce ze światem, przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży mieszkańców oraz skrócenia czasu przejazdu do ich miejsc pracy, nauki i uczestnictwa w kulturze.

Po czwarte wysoko cenimy i możemy postawić za wzór naszym obywatelom rzetelność i uczciwość, słowność i szczerość, pracowitość, otwartość i pogodność, które cechują postawę Pana Marszałka w relacjach z ludźmi. W połączeniu ze zdolnościami i skutecznością w zarządzaniu tak złożoną i o tak dużej skali jednostką, jaką jest Województwo Małopolskie, stawia to Pana w rzędzie wybitnych osobistości naszego kraju.

 

ZASŁUŻENI DLA ZIEMI DOBCZYCKIEJ

Elżbieta Kautsch - Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ISPINA

Urodziła się 29 grudnia 1942r. w Dobczycach w wielodzietnej rodzinie Alojzego i Wiktorii Lichoniów. Szkołę Podstawową ukończyła w rodzinnym miasteczku, a w latach 1956-1960 była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Krakowie. Po maturze rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w roku 1965 uzyskała tytuł magistra filologii polskiej ze specjalnością – historyk literatury polskiej.

Wyszła za mąż w czerwcu 1964r.

Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka Liceum Pedagogicznego w Jeleniej Górze (1965-1969). Potem wraz z mężem Wojciechem- inż. Górnikiem przeniosłam się do Chrzanowa. Urodziła i wychowała dwoje dzieci.

Pracowała kolejno w Szkole Podstawowej w Chełmku, Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie, Zespole Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini, Technikum Górniczym i ZSZ w Katowicach-Murckach.

Od roku 1978  pracowała w Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach jako bibliotekarz, polonista, a od 1992 r. do 1997 była dyrektorek tej placówki oświatowej.

Po przejściu na emeryturę w 1997 wróciła do rodzinnych Dobczyc. Wzorem ojca zawsze pracowała społecznie. Działała w związkach zawodowych „Solidarność”, komitetach obywatelskich.

A w Dobczycach współzałożyłamSpołeczny komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc, który działa od roku 2000 i odnowił ponad 40 zabytkowych nagrobków (cmentarz na Jeleńcu) i kilka kapliczek. Założyła Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA, które działa już dziewiąty rok.

Była dobczycką radną i przewodniczącą oświaty i kultury w latach 2006-2010.

Starała się inicjować i organizować wiele wydarzeń społeczno- kulturalnych.

"Mam nadzieję żyć pożytecznie w rodzinnych Dobczycach do końca swych dni" - Elżbieta Kautsch.

Uzasadnienie wniosku:

Pani Elżbieta Kautsch jest inicjatorką i organizatorką wielu działań społeczno- kulturalnych na terenie gminy i powiatu.

Najważniejsze funkcje i działania Pani Elżbiety:
1) Radna- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ( 2006-2010)
2) Założycielka Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc, -2001r. – który odnowił we współpracy z UMiG Dobczyce) 44 kamienne nagrobki cmentarne na Jeleńcu oraz 5 zabytkowych figur przydrożnych na terenie gminy.
3) Od ośmiu lat współredaguje „Tapetę”- stała wkładka „Ispiny”
4) Założycielka w roku 2003 Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Ispina” organizującego wiele wydarzeń kulturalnych- wystaw plastycznych w Galerii Ispiny, „Złotym Kłosie”, w „Podzamczu” wieczorków literackich – spotkań z podróżnikami ( Podróże z „Niespodzianką”) – czy Uniwersytetu Prowincjonalnego, proponującego wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i sztuki.
5) Osiągnięcia i sukcesy Komitetu Opieki nad Zabytkami zaowocowały powstaniem następnych, nowych Komitetów i odnowieniem kapliczek w Skrzynce, Sierakowie, Brzączowicach i Kędzierzynce.
6) Jest  jurorką wielu konkursów: recytatorskich, plastycznych, literackich, tanecznych, śpiewanych organizowanych przez MGOKiS, szkoły na terenie gminy, a także powiatu.
7) Sponsorowanie uzdolnionych artystycznie uczniów.
8) Działa w „Turystycznej Podkowie” (grupa LGD)
9) Była powołana do Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 700-lecia Królewskiego Miasta Dobczyce.
10) Pomysłodawczyni stworzenia statuetki „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” i kilku tablic upamiętniających wybitnych dobczycan ( np. na dziedzińcu zamkowym)
11) Nominowana w plebiscycie „Dziennika Polskiego”- „Osobowość Ziemi Myślenickiej”.
12) Odznaczona statuetką „Społecznik roku powiatu myślenickiego r. 2011” 

Grzegorz Stech – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

urodzony 14 sierpnia 1960 r. w Bytomiu.

W latach 1967 – 1982 mieszkał w Gorlicach. Tam też uczęszczał do liceum ogólnokształcącego. Tytuł magistra inż. zdobył na Politechnice Krakowskiej, gdzie studiował w latach 1979 – 1984.Swoje kwalifikacje podnosił uczęszczając w wielu kursach i studiów podyplomowych m.in. na podyplomowych studiach Administracji Publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem w Gospodarce Rynkowej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kursie dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, kursie Menedżerskim, kursie Biznesu i Zarządzania w Międzynarodowej Szkole Menedżerów, kursie Doradztwa Inwestycyjnego i Gry Giełdowej w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie.

W roku 1984 rozpoczął pracę jako specjalista ds. produkcji pomocniczej, kierownik warsztatów w Przedsiębiorstwie Drogowo – Mostowym „RDP” Kraków od 1991 r. do 1996 r. – był jego dyrektorem.  Następnie do 1999 r. pracował  w Konsorcjum Drogowo – Mostowym "Autostrada" S.A., w 1996 r. został właścicielem Biura Doradztwa Inwestycyjnego, w 1997 r. współwłaścicielem "Va – Tech" s.c., a w 1998 współwłaściciele , prokurentem spółki "Stalprodukt – MB" sp . z o. o.W W tym samym roku został Dyrektorem "DM – Tech" sp . z o.o. W roku 1999 rozpoczął pracę w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Grzegorz Stech od 2005 roku piastuje stanowisko Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Odznaczenia:

Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi

Złota i Srebrna Odznaka STIK

Złota Odznaka "Zasłużony dla Drogownictwa"

Laureat 4 edycji Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej

Uzasadnienie wniosku:

Traktuje problemy komunikacyjne Gminy i Miasta Dobczyce w sposób szczególny, doskonale rozumiejąc strategiczne znaczenie rozwoju systemu drogowego dla rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Gminy i Miasta Dobczyce, w tym w szczególności rozwoju przedsiębiorczości w Strefie Przemysłowej w Dobczycach. Dogodne połączenia drogowe z Krakowem oraz systemem dróg krajowych autostrad ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce ze względu na liczne dojazdy do pracy, zaopatrzenie małych i  średnich przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, możliwość korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej Krakowa. Dogodne połączenie jest także jednym z podstawowych atutów Dobczyc, wpływających na decyzje inwestycyjne w Strefie Przemysłowej. Zaplanowanie i konsekwentna realizacja modernizacji dróg 964 i 967 oraz budowa obwodnicy stanowiły istotny element w decyzjach lokalizacyjnych takich inwestorów jak Wawel SA, ES System NT, Alpha, Animex.

Dzięki zrozumieniu i osobistemu zaangażowaniu Pana Grzegorza Stecha na terenie Gminy i Miasta Dobczyce realizowane były takie inwestycje jak:

  • Budowa chodników i zatok przystankowych w Brzączowicach, Dobczycach i Dziekanowicach wzdłuż dróg 967 i 964 – inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz podróżujących liniami busów.
  • Modernizacja dróg 964 i 967 - należy podkreślić fakt wsparcia przez Pana Dyrektora wspólnej inicjatywy samorządów gminnych oraz samorządu województwa dotyczącej współfinansowania poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej na tych odcinakach dróg.
  • Modernizacja mostu w Brzączowicach.
  • Budowa obwodnicy - największa w historii Dobczyc inwestycja drogowa, która otwiera nową jakość w przestrzeni Miasta, umożliwiając zaplanowanie i stopniową realizację rewitalizacji centrum Dobczyc. Obwodnica służyć będzie także w sposób bezpośredni dalszemu rozwojowi strefy przemysłowej oraz udogodni komunikację samochodową mieszkańcom Dobczyc w stronę Krakowa i Tarnowa.
  • Przejście rowami odwadniającymi przez drogę 967 na Zarabiu – inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa powodziowego tej części Miasta.
  • Budowa kanalizacji oraz odbudowa ul. Kilińskiego i ul. Marwin

Galeria: