Przypominamy ponownie - zadbaj o wodomierz na mrozie

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach uprzejmie przypomina swoim odbiorcom o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych (w tym: wodomierzy) przed zamarznięciem w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nie wykonanie wymienionych prac i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat (w tym: koniecznością wymiany rozmrożonego wodomierza), których koszty obciążają odbiorców usług.