PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr XXIV/198/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenie woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami” Zarząd Powiatu w Myślenicach zaprasza zainteresowane osoby i podmioty do udziału w w/w Programie.

Wnioski wraz załącznikami można składać do 22 sierpnia 2012r. w Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, pok. 13, I p., tel.: 12 372 76 60.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

BENEFICJENT: Zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne

OBSZAR: Obszar B – likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania           

DZIAŁANIE: Modernizacja łazienek, podjazdów itp. w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych

 

BENEFICJENT: Gminy, powiat, organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych   

OBSZAR: Obszar D - likwidacja barier transportowych  

DZIAŁANIE: Zakup lub przystosowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Wzory wniosków o dofinansowanie wraz załącznikami oraz szczegółowe informacje

o warunkach i procedurach przystąpienia do Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”, dalej „Programy realizowane obecnie” (pkt. 6 - Program wyrównywania różnic między regionami II, a następnie: Procedury realizacji oraz załączniki) lub na stronie Starostwa www.myslenicki.pl .