Prawie milion złotych na świetlicę w Centrum Usług Społecznych

świetlica w CUSDługotrwała praca, przygotowanie wniosku, konsultacje i starania zakończyły się sukcesem - Gminie Dobczyce przyznane zostało pierwsze dofinansowanie na projekt rewitalizacyjny o nazwie Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież.

Projekt o nazwie Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica uzyskał pozytywną ocenę i kwotę dofinansowania opiewającą na 919 115, 00 zł, co stanowi prawie 93% wartości zadania (całkowity koszt zadania to 991 525, 00 zł). Celem projektu jest zapewnienie opieki i wyrównanie szans dzieci i młodzieży zamieszkujących i/lub uczących się w Gminie Dobczyce w wieku 6 – 18 lat. Projekt obejmie dzieci i młodzież wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych lub przeżywające trudności rozwojowe, ich rodziny i kadrę merytoryczną placówki.

Świetlica powstanie w budynku byłej szkoły podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej w ramach funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Placówka zostanie odpowiednio zaaranżowana i wyposażona (m.in. w materiały edukacyjne, komputery oraz kącik kuchenny), będą w niej prowadzone działania opiekuńczo-wychowawcze oraz świadczone wsparcie specjalistyczne. Planowane rozpoczęcie działania świetlicy to wrzesień 2019 roku, bowiem wcześniej należy dostosować budynek do nowych potrzeb. Wniosek o dofinasowanie modernizacji obiektu jest obecnie oceniany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Projekt przewiduje wyposażenie i utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego oraz prowadzenie jej przez 36 miesięcy w dwóch formach: opiekuńczej oraz specjalistycznej. Praca z podopiecznymi i ich rodzinami prowadzona będzie w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia oraz współpracę w zespołach interdyscyplinarnych. W ramach codziennych działań przewidziano (min 4 godziny w dni robocze, w wakacje min. 6) pomoc w nauce, zapewnienie posiłku, zajęcia grupowe z elementami psychoedukacji i profilaktyki, zajęcia służące rozwojowi zainteresowań i kompetencji kluczowych, działania samorządu, wsparcie specjalistyczne (indywidualne i grupa socjoterapeutyczna).

Efektem będzie:

• zapewnienie opieki i organizacji czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych oraz podczas ferii i wakacji w nowoutworzonej placówce wsparcia dziennego

• rozwój komp. kluczowych oraz umiejętności i postaw sprzyjających sukcesom edukacyjnym i zawodowym

• wyrównanie deficytów w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym i profilaktyka zachowań ryzykownych

• rozwój kompetencji wychowawczych rodziców i wzmocnienie ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt wzmocni kompetencje osobiste i społeczne uczestników, przyczyni się do konstruktywnego spędzania czasu, zniwelowania trudności i lepszego wykorzystania potencjałów.

Świetlica jest jednym z elementów, który wypełni trzy pomieszczenia w przestrzeni Centrum Usług Społecznych z myślą o młodszych mieszkańcach naszej gminy. Pozostałe pomieszczenia będą służyć innym potrzebom  mieszkańców i organizacji pozarządowym.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz mieszkańców z inicjatywami wpisującymi się w profil Centrum Usług Społecznych na spotkanie w budynku byłej szkoły podstawowej, które odbędzie się w środę (11 października) o godz. 17:00. Na spotkaniu rozmawiać będziemy o wspólnym użytkowaniu tego miejsca.