Poznaj siłę konsultacji społecznych, czyli nowy projekt w gminie Dobczyce

Gdyby zapytać, czy uważa Pan/Pani, że konsultacje społeczne są ważne, najpewniej uzyskalibyśmy odpowiedź twierdzącą. Dlaczego?

Dlatego, że konsultacje społeczne to proces, który zatacza coraz szersze kręgi w polskim społeczeństwie.

Dlatego, że jest to mechanizm, który umożliwia realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Dlatego, że w konsultacjach społecznych to mieszkańcy występują w roli ekspertów i doradców, co oznacza, że ich głos jest ważny dla lokalnych władz i może mieć wpływ na ostatecznie podejmowaną przez nich decyzje.

            1 lipca 2013 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa wraz z Urzędem Miasta i Gminy Dobczyce rozpoczęła realizację projektu „Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Dobczyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet V. Dobre rządzenie; działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

            Jest to projekt skierowany przede wszystkim właśnie do mieszkańców gminy Dobczyce, ale także do przedstawicieli samorządu terytorialnego, jednostek pomocniczych i organizacyjnych UMiG Dobczyce, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

            Głównym jego celem jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych dwóch dokumentów strategicznych tworzonych przez gminę Dobczyce do końca czerwca 2014 roku:

Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych

Wieloletniego Programu Współpracy z NGO

            Projekt zakłada różne formy angażowania odbiorców – szkolenia, doradztwo, konsultacje społeczne dla mieszkańców, badania, targi.

            Do tej pory mieszkańcy gminy mieli możliwość spotkania się na tzw. grupach fokusowych, które odbyły się w sierpniu bieżącego roku.

            Każde ze spotkań grup fokusowych poświęcone było innemu tematowi: jakości życia seniorów, problemom i wyzwaniom stającym przed młodzieżą, sytuacji osób bezrobotnych, problemom osób dotkniętych alkoholizmem czy trudnościom, z jakimi zmagają się rodziny wielodzietne lub niepełne.

            Dodatkowo przeprowadzono 10 wywiadów z osobami niepełnosprawnymi lub opiekunami osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ankiety telefoniczne metodą CATI.

Grupy fokusowe i wywiady pogłębione to metody stosowane w jakościowych badaniach społecznych w celu dokonania dogłębnej analizy danego zjawiska.

Indywidualne wywiady pogłębione są z kolei jedną z podstawowych metod badań społecznych. Rozmowa taka prowadzona jest przez socjologia lub psychologa, który w trakcie wywiadu może poświęcić całą swoją uwagę konkretnemu rozmówcy. Wywiady pogłębione stosuje się w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy. Pozwalają one otrzymać informacje, które trudno byłoby uzyskać inną metodą.

            Jak mówi Jakub Wróblewski, socjolog prowadzący grupy fokusowe i wywiady indywidualne: każdy z rozmówców podzielił się ze mną swoją historią, często trudną i bolesną. Rozmowy te pozwoliły mi dowiedzieć się rzeczy, które dla zewnętrznego obserwatora często pozostają ukryte. W natłoku codziennych spraw często nie dostrzegamy problemów osób niepełnosprawnych czy mnóstwa trudności, z którymi zmagają się rodzice mający liczne potomstwo. Wiele problemów, jak np. alkoholizm, jest w polskich społeczeństwie wciąż w sferze tabu, a na inne jak np. jakość życia seniorów często nie zwracamy uwagi. Bagaż doświadczeń, który ze sobą przynieśli moi rozmówcy i którym postanowili się podzielić, to nieoceniona wiedza, której nie można zdobyć inaczej jak tylko poprzez szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.

            Wróblewski dodaje również, że jest pełen uznania dla odwagi i życiowej mądrości osób, które zdecydowały się na udział w spotkaniach i opowiedzenia o sobie, swoim codziennym życiu, trudach i nadziejach.

            Od września rusza analiza zebranych opinii mieszkańców. Następnie urzędnicy we współpracy z animatorami Fundacji BIS, opracują wstępne założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które również konsultowane będą z mieszkańcami.

            Pod koniec roku rozpoczną się prace nad Wieloletnim Programem Współpracy gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi. Do współpracy przy tworzeniu założeń tego dokumentu zaprosimy stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy. 

            Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Celina Bosek: cbosek@dobczyce.pl (UMiG Dobczyce) oraz koordynator projektu – Agnieszka Drabent: agnieszka.drabent@bis-krakow.pl (Fundacja BIS).

Agnieszka Drabent