Posiłek dla dzieci i uczniów - kto może otrzymać pomoc w formie posiłku w szkole, przedszkolu, żłobku?

posiłek w szkole
Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Obecnie obowiązujące kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie dożywiania to:
  • 792 zł dla osoby w rodzinie,
  • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących .
Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.
Wymagane dokumenty:
  •  Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.