Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach”

Podpisanie umowy na inżyniera kontraktuW Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce burmistrz Paweł Machnicki i Dariusz Terlecki -  przedstawiciel firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania, podpisali dziś umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Wartość umowy opiewa na kwotę 320 000 zł netto

 

 

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBCZYCACH

Zadanie polega na modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Modernizacja postrzegana jako całość będzie miała wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrośnie zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię, jak i przepustowość hydrauliczna. Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania zanieczyszczeń. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni pozwoli także na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków surowych, jak również poprawie ulegnie istniejący stan techniczny oczyszczalni

Zakres projektu obejmuje obiekty nowoprojektowane oraz modernizowane w stopniu przystosowującym układ technologiczny pracy oczyszczalni do aktualnych wymogów ochrony środowiska z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych.

Projekt umożliwi rozbudowę i poprawę stanu systemu gminnej kanalizacji. Przyczyni się także do dostosowania gminnej infrastruktury kanalizacyjnej do wymogów prawa środowiskowego, zarówno polskiego, jak i unijnego oraz do poprawy warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno – gospodarczego terenu objętego inwestycją.

Cel główny projektu to „Podniesienie atrakcyjności Gminy Dobczyce oraz jakości życia jej mieszkańców poprzez utworzenie kompleksowego systemu gospodarki ściekowej na obszarze objętym projektem, umożliwiającego poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie obowiązujących uregulowań polskich i unijnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej”.

Całkowity koszt projektu:  20 928 040,36 zł

Wydatki kwalifikowane: 12 812 049,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 890 241,65 zł

Okres kwalifikowania wydatków: 01.10.2016 r. – 31.12.2018 r.

 

 

 

Galeria: 

Podpisanie umowy na inżyniera kontraktu