Podatki od nieruchomości bez zmian, Gmina nadal dopłaci do wody i ścieków, natomiast mieszkańcy muszą zmierzyć się z wyższą opłatą za wywóz odpadów

zmiana stawek za wywóz odpadów

Rada Miejska w Dobczycach 19 grudnia 2018 r. uchwaliła nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zmianie uległ również system konstrukcji stawki z „od gospodarstwa domowego” na „od ilości osób”. Wysokość przyjętych stawek wynosić będzie, za śmieci segregowane na wsi: 14 zł od osoby, w mieście: 20 zł od osoby; za śmieci niesegregowane: 35 zł od osoby (wieś i miasto).

Zdajemy sobie sprawę, że podwyżka jest znaczna, należy się więc wytłumaczenie, skąd taki wzrost opłat. Nie jesteśmy odosobnieni, z problemem wzrostu cen za odbiór odpadów borykają się wszystkie gminy, gdzie podobnie jak u nas, kończące się umowy wymusiły ogłoszenie nowych przetargów. Tak wysokie stawki budzą zdziwienie w całym kraju i są podyktowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest wzrost opłaty środowiskowej za składowanie i magazynowanie odpadów (tzw. opłata marszałkowska), która od lat sukcesywnie rośnie, w 2018 r. wynosząc 140 zł za tonę odpadów, w 2019 r. – 170 zł, a w 2020 już 270 zł. Te koszty firmy śmieciowe zawarły w stawkach jakie zaoferowały w przetargu. Dla porównania, w Gminie Dobczyce zebrano w ubiegłych latach średnio 3 300 ton odpadów rocznie. Przyjmując taką wartość, w przeciągu dwóch lat samo ich składowanie wygeneruje koszt prawie 1,5 miliona zł. Odpadów natomiast z roku na rok przybywa.

Wzrost cen podyktowany jest również wzrostem stałych kosztów, które ponoszą wykonawcy, takich jak wzrost wynagrodzenia, wyższe ceny prądu i paliwa, ogólny wzrost cen transportu. Na koszty funkcjonowania systemu mają też wpływ zmiany w ustawie o odpadach, które nakładają nowe obowiązki na firmy gospodarujące odpadami, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Przy takich czynnikach niemożliwe było utrzymanie stawek na poziomie z 2014 r.

Gmina Dobczyce ogłosiła dwa postępowania przetargowe na wywóz odpadów na lata 2019 -2020. Pierwszy przetarg ogłoszony w lipcu nie został rozstrzygnięty, powodem były zbyt wysokie ceny za realizację zadania. W październiku powtórzono postępowanie, które dało kwotę niższą od poprzedniej o około 200 000,00 zł, jednakże i ta oferta osiągnęła poziom niemal 5 000 000,00 zł.

- Szanowni Państwo, sesja inauguracyjna nowego Burmistrza i Rady Miejskiej odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. – wyjaśnia Burmistrz Tomasz Suś. - Pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące wywozu śmieci ogłoszone zostało w dniu 19.07.2018 r. na dwa lata. Unieważnienie tegoż przetargu nastąpiło 4.09.2018 r. Następnie przyznam, że ze zdziwieniem przyjąłem informację, że kolejny przetarg mimo upływającego czasu został ogłoszony dopiero 9.10.2018 r. również na dwa lata. Oznacza to, że od unieważnienia pierwszego przetargu do ogłoszenia drugiego postępowania upłynęło ponad miesiąc czasu, mimo iż termin przetargu ponownie ogłoszony był na dwa lata. Dlaczego to trwało tyle czasu? Póki co, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Otwarcie ofert drugiego przetargu nastąpiło 14.11.2018 r., co oznacza, że brak rozstrzygnięcia przetargu pozostał nowemu Burmistrzowi, praktycznie na miesiąc przed upływem roku budżetowego (nowy Burmistrz w pracy pojawił się w piątek 23.11.2018 r.). Warto wspomnieć, że postępowanie przetargowe ma charakter europejski ( Publikacja w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej )ze względu na wysokość kwot przetargowych, a termin wywieszenia to 35 dni. Zdziwienie budzi fakt, że mimo iż znane były kwoty z dwóch przetargów, do budżetu na 2019 rok zaplanowano na dwa lata tylko 1 300 000 zł, a kwota z przetargów sięgała około 2 500 000 zł na 2019 rok. Te wyjaśnienia należą się mieszkańcom dla uzyskania wiedzy w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej.

Należy dodać, że opłaty za śmieci zasilają wyłącznie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tak aby mógł on spełniać założenie o samofinansowaniu. Opłaty wnoszone przez mieszkańców pokrywają więc odbiór i zagospodarowanie odpadów i nie są przeznaczane na inne zadania gminy.

W Gminie Dobczyce postanowiono utrzymać wysoki poziom jakości świadczeń w zakresie gospodarowania odpadami. Burmistrz wspólnie z Radnymi ustalili, że nie należy ingerować w ilość odbiorów odpadów z posesji, czy w funkcjonowanie mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach których dwa razy w roku bezpośrednio z posesji odbierane są odpady wielkogabarytowe. Bez zmian pozostają również dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jagiellońskiej, ilość pojemników dostarczanych do klientów, czy też brak limitacji odpadów.

Trudną decyzję nad przyjęciem nowych stawek poprzedziły liczne spotkania i burzliwe dyskusje, w jaki sposób zminimalizować opłaty. Niestety, wzrost stawek był nieunikniony, co niejednokrotnie potwierdzały osoby zajmujące się tematyką odpadową. W 2019 r. wprowadzony zostanie szereg zmian w ramach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W nowelizacji planowane są między innymi: odejście od przetargów ryczałtowych (taki ogłoszono w gminie Dobczyce), osobne postępowania na odbiór i na zagospodarowanie śmieci, rozliczanie się za faktyczne ilości odebranych odpadów (konieczność zakupienia wagi na PSZOK i wyposażenia pojazdów w kamery i czytniki do kodów kreskowych umieszczonych na workach). Wymienione czynniki z pewnością spowodują kolejny wzrost cen, którego gmina Dobczyce, w związku z podpisaną na dwa lata umową uniknie.