Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

urna przed drzwiami urzędu

W związku z ponownym znacznym wzrostem zachorowań, również wśród pracowników, informujemy, że Urząd Gminy i Miasta Dobczyce z dniem 24 stycznia 2022 r. ogranicza bezpośrednią obsługę klientów. W Urzędzie możliwe będzie jedynie załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. W pozostałych przypadkach możliwa będzie realizacja spraw za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Przed drzwiami głównymi Urzędu, od strony ul. Rynek 26, postawiona została specjalna urna, która pełnić będzie funkcję skrzynki podawczej. Prosimy wrzucać do niej korespondencję. Do Urzędu wejść będą mogli wyłącznie klienci umówieni telefonicznie z pracownikiem Urzędu. Obowiązuje ich nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni zaraz przy wejściu do Urzędu.

Jak korzystać z urny?

Prosimy o wpisywanie na podaniach, poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, również numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Przed wrzuceniem do skrzynki dokumentów należy np. umieścić je w kopercie, spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć w inny sposób, aby uniemożliwić odłączenie się załączników od wniosku i rozdzieleniu się dokumentów.

W sprawach, w których wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej lub administracyjnej dla osób umówionych z pracownikiem urzędu i przebywających na jego terenie możliwe będzie dokonanie płatności na miejscu. Inną możliwością jest załączenie do wniosku dowodu wpłaty na rachunki bankowe wskazane na stronach Urzędu lub wskazane w nakazach płatniczych.

Datą złożenia pisma wpływającego będzie data jego umieszczenia w urnie. Nie będą wydawane potwierdzenia wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej, nie będą również wysyłane zwrotne potwierdzenia wpływu.

Obsługa bezpośrednia w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa

W dalszym ciągu obsługa klientów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem, na parterze przy wejściu głównym od strony Rynku. Klienci, których pracownicy umówią, zobowiązani będą do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Klientów, pod nr tel. 12 37 21 700 i poinformowaniu go z kim są umówieni na wizytę. Pracownik BOK wpuści Klienta do Urzędu.

Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:

1. Korespondencji tradycyjnej - przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do przygotowanej przy wejściu do Urzędu skrzynki podawczej,

2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP) lub drogą mailową (ugim@dobczyce.pl).

Kasa Urzędu:

Dostęp do kasy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce będzie ograniczony i możliwy po wcześniejszym umówieniu się. Przypominamy, że osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić również za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w Urzędzie. Numery kont, na które należy wpłacać płatności podane są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub Sołtysów.

Kontakt do Urzędu – tel. centrala: (12) 37 21 700, e-mail: ugim@dobczyce.pl.

U W A G A!

W URNIE PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PISM Z ZAKRESU:

  • DOWODÓW OSOBISTYCH
  • EWIDENCJI LUDNOŚCI
  • CEIDG
  • DOPISYWANIA DO SPISU WYBORCÓW (JEDNORAZOWO) I DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW
  • REJESTRACJI STANU CYWILNEGO Z WYŁĄCZENIEM WNIOSKÓW O WYDANIE ODPISU STANU CYWILNEGO

POWYŻSZE SPRAWY WYMAGAJĄ OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ W URZĘDZIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM Z ODPOWIEDZIALNYM ZA PROWADZENIE TYCH SPRAW PRACOWNIKIEM:

  • URZĄD STANU CYWILNEGO – 12 372-17-24
  • EWIDENCJA LUDNOŚCI – 12 372-17-23
  • CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 12 372-17-18

Numery kontaktowe do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce:

Biuro Obsługi Klienta - (12) 37-21-700 (701)
Referat Inwestycji – (12) 37-21-792
Urząd Stanu Cywilnego - (12) 37-21-724
Referat Finansowo-Księgowy - (12) 37-21-738
Referat Gospodarki Komunalnej - (12) 37-21-791
Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska – (12) 37-21-765
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - (12) 37-21-714
Ekodoradca - (12) 37-21-777