OGŁOSZENIE - nowe stawki za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Informujemy, że na podstawie i w wykonaniu art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. z późn. zm. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXXVII/266/13 z dnia 27.02.2013r, od dnia 1 kwietnia 2013r. na terenie Gminy i Miasta Dobczyce obowiązywać będą nowe ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

I grupa taryfowa obejmuje:

gospodarstwa domowe oraz podmioty prowadzące wyłącznie działalność zakwalifikowaną wg Polskiej Klasyfikacji działalności /PKD/ do:

  • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo /PKD A/,
  • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia

       społeczne /PKD O/,

  • Edukacja /PKD P/,
  • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna /PKD Q/,
  • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją /PKD R/
  • Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby /PKD T/,

Organizacje i zespoły eksterytorialne /PKD U/.

Ceny netto:

- woda 3,31 zł/m3

- ścieki 4,20 zł/m3

 

II grupa taryfowa obejmuje:

pozostałych odbiorców usług nie wymienionych w I grupie taryfowej.

Ceny netto:

- woda 4,35 zł/m3

- ścieki 5,23 zł/m3

 

III grupa taryfowa obejmuje:

Zrzut hurtowy ścieków z terenu Gminy Siepraw (wieś Zakliczyn), oraz sprzedaż hurtowa wody dla Gminy Siepraw.

Ceny netto:

- woda 4,59 zł/m3

- ścieki 3,60 zł/m3

IV grupa taryfowa obejmuje:

Gospodarstwa domowe posiadające przydomowe przepompownie ścieków

Ceny netto:

- ścieki 4,00 zł/m3

 

Inne stawki opłat określone w taryfie

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty (w zł)

1

Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

0,01

2

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego

230

3

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego

220

4

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego
 i kanalizacyjnego

320

 

Do stawek podanych w tabeli należy doliczyć podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży usługi.