Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Dobczyc

konsultacje społeczne

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z poźn. zm.) oraz uchwały nr LV/413/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminy i Mieście Dobczyce (Dz. Urz. Woj. Małopols. z 2014 r. poz. 4078), przeprowadza się konsultacje społeczne, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w przedmiocie projektów statutów wszystkich sołectw położonych na terenie Gminy Dobczyce.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.  w formie przyjmowania ankiet konsultacyjnych, zawierających pisemne zgłoszenia, uwagi, wnioski i sugestie mieszkańców sołectw Gminy Dobczyce.

Projekt statutów sołectw położonych na terenie Gminy Dobczyce wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dobczyce oraz ankieta konsultacyjna będą dostępne:

1. w aktualnościach na stronie internetowej www.dobczyce.pl oraz na stronie https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce  w zakładce „Tablica ogłoszeń”,

2. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce  w pokojach nr 105 i nr 110 w dniach i godzinach pracy Urzędu,

3. u sołtysów poszczególnych wsi.

Wypełnione ankiety konsultacyjne można przekazać:

- w wersji elektronicznej na adres: mgoralik@dobczyce.pl    w tytule -maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu statutu sołectwa ..............

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce;

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu, a nie data nadania w Urzędzie pocztowym).

Wyjaśnienia dotyczące proponowanych zapisów statutów uzyskać można w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w godzinach pracy Urzędu w pok. 110.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów  sołectw Gminy Dobczyce opracowany został jako całkowicie nowy dokument. Uwzględnia on obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące zasad tworzenia statutów sołectw.

Projekt zmian statutów opracowany został na wniosek części sołtysów. Statut zawiera 8 rozdziałów, w których opisano:

  • Postanowienia ogólne;
  • Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji;
  • Organizację i zadania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej;
  • Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  • Zasady i tryb odwoływania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członkostwa w Radzie Soleckiej w trakcie kadencji;
  • Kontrolę i nadzór nad działalnością organów Sołectwa;
  • Gospodarowanie mieniem i gospodarkę finansową Sołectwa;
  • Postanowienia końcowe.

 Wśród najważniejszych zmian zaproponowanych w statutach wymienić należy:

1.     Zmiany zasad wyborów sołtysa i rady sołeckiej – zaproponowano bezpośrednie wybory na sołtysa i członków rady sołeckiej -  przeprowadzane w oparciu o wprowadzaną do statutu ordynację wyborczą. Zgodnie z proponowanymi zapisami wybory sołtysa i do rady sołeckiej odbywać się będą w sposób podobny, jak wybory do Rady Miejskiej w Dobczycach. W projekcie statutu określono zasady i terminy zgłaszania kandydatów na sołtysa i do rady soleckiej, ilości podpisów popierających kandydata, sposób głosowania a także określono zasady powoływania i organizacji pracy organów wyborczych.

2.     Zmiany zasad odwoływania sołtysa i członków rady sołeckiej.

3.     Likwidację zapisów dotyczących drugiego terminu zebrania – zebranie odbywać się będzie w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych mieszkańców. Zebranie będzie ważne, gdy mieszkańcy zostaną o nim prawidłowo powiadomieni.

4.     Zmiany zasad powiadamiania mieszkańców o zebraniu – na wniosek sołtysów zrezygnowano z obiegówki. Wprowadzono zapis, że termin i miejsce zebrania oraz projekt porządku obrad sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

5.     Określenie konkretnej liczby mieszkańców sołectwa, którzy muszą podpisać się pod wnioskiem o zwołanie zebrania wiejskiego.