Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach

W dniu 06.05.2022 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 20.05.2022 r.,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce,
  • drogą elektroniczną na adres: mkrzyzanowska@dobczyce.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.