Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 11f i ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.),

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 27 marca 2012 r., znak: BOII-4pf-4pg/BP-6pg-772-128-471/10/11/12, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 9/10 z dnia 29 lipca 2010 r., znak WI.IX.5350-13-10, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka łącznikowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z budową obiektu mostowego na rzecze Raba – Budowa obejścia Dobczyc”.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Rolnej w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, pok. 2084, w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od 8.15 do 16.15 oraz w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.