Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody

dziecko w ławce szkolnej - banerW związku z przystąpieniem do wdrażania reformy oświatowej Rada Miejska w Dobczycach na Sesji w dniu 22 lutego 2017 roku przyjęła uchwałę w sprawie projektu uchwały o sieci szkół podstawowych na terenie Gminy Dobczyce oraz ustaleniu obwodów tych placówek. Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku.

Przygotowanie projektu uchwały poprzedziły szczegółowe analizy wariantowe oraz konsultacje z dyrektorami szkół. W pracach zespołu kierowanego przez Zastępcę Burmistrza, Panią Halinę Adamską – Jędrzejczyk, obok dyrektorów brała udział  Przewodniczącą Komisji Rady Miejskiej ds. Oświaty. Bieżąco konsultowano projekt z Małopolskim Kuratorium Oświaty. W pracach nad projektem uchwały uwzględniono potrzeby uczniów, warunki lokalowe, uwarunkowania komunikacyjne oraz odległość miejsca zamieszkania od placówek, a także przyszłe koszty systemu.

Zgodnie z tym projektem Gimnazjum w Dobczycach zostanie przekształcone w szkołę podstawową. W związku z powyższym na terenie miasta Dobczyce będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego zlokalizowana przy ul. Parkowej 4 będzie Szkołą Podstawową NR 1, a obecne Gimnazjum im. Jana Pawła II będzie Szkołą Podstawową NR 2  zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 43. W szkole nr 2 pozostaną do ich wygaszenia oddziały gimnazjum.

Miasto Dobczyce zostanie podzielone na dwa obwody szkolne. Granice obwodów zostały ostatecznie wyznaczone w projekcie z uwzględnieniem sugestii i wniosków nauczycieli oraz Rady Miejskiej. Obie szkoły będą miały zbliżoną liczbę uczniów.

Obydwie szkoły podstawowe będą szkołami o pełnym cyklu nauki czyli z klasami od I do VIII. Do momentu naturalnego wygaszenia gimnazjum do SP NR 2 nabory do kl. I prowadzone będą  zgodnie z obwodem wyznaczonym dla tej placówki, natomiast do kl. IV i VII na podstawie deklaracji rodziców.

SP NR 1 będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, natomiast nabory do kl. I będą prowadzone dla dzieci zamieszkałych na terenie obwodu wyznaczonego dla tej placówki. Klasy, które dotychczas uczyły się w budynku przy ul. Jagiellońskiej tzw. „Chiranie” od 1 września 2017 roku zostaną przeniesione na ul. Parkową.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobczyce oraz został przesłany do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Związki Zawodowe (NSZZ „Solidarność”, ZNP, OPZZ, FZZ). Instytucje te mają 21 dni  na przedstawienie swoich opinii. Po uzyskaniu stosownych opinii Rada Miejska w Dobczycach do 31 marca 2017 roku ma obowiązek przyjąć uchwałę o sieci szkół i obwodach wyznaczonych do poszczególnych placówek działających na terenie Gminy Dobczyce. Właściwa uchwała, co wynika bezpośrednio z ustawy, musi uwzględnić uwagi Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Pozostałe 5 szkół działających na terenach wiejskich Gminy Dobczyce zostanie przekształconych w ośmioklasowe szkoły podstawowe i będą one funkcjonować w dotychczas wyznaczonych obwodach.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje wyjaśniają wszystkie kwestie i wątpliwości związane z wprowadzaną zmianą systemu oświaty na terenie naszej Gminy.

 

Uchwała nr XXXIV/219/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe