Nie czekaj, złóż PIT wcześniej

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w sprawie obsługi zeznań rocznych za 2013 r. w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

W związku z akcją rocznego rozliczenia podatku od dochodów osobistych za 2013 r. uprzejmie Państwa informujemy o systemie organizacji przyjęć zeznań podatkowych:
Ze złożeniem zeznania nie warto czekać na ostatnią chwilę !!!
PIT wypełniony w pośpiechu to większe ryzyko błędów i dłuższy czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku.
Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia rocznego będą musieli dopłacić podatek również nie powinni czekać ze złożeniem zeznania do ostatniej chwili, gdyż zeznanie można złożyć wcześniej, a dopłaty dokonać do dnia 30.04.2014 r.
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych za 2013 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dniem: 30.04.2014 r.
Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy wszystkich podatników, którzy osiągnęli w 2013 r. roku dochody oraz nie zostali rozliczeni przez płatnika (np. zakład pracy, ZUS, KRUS).
Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091,00 zł) i podatek do zapłaty wyniesie 0,00 zł lub jeżeli poniesie stratę z danego źródła przychodów.
Składając zeznanie podatkowe za 2013 rok należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim NIP albo numer PESEL.
Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym :
- nie prowadziły działalności gospodarczej,
- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).
Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.
Ponadto w zeznaniu podajemy aktualny adres zamieszkania. Informacja ta jest podstawą aktualizacji naszych danych adresowych.
Zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn.zm.) w przypadku zmiany
miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym np. w zeznaniu rocznym. Aktualizacji adresu zamieszkania można dokonać również na formularzu ZAP-3.
Druki zeznań rocznych można otrzymać w siedzibie tut. Urzędu lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl,.Zarówno takie formularze jak również formularze kserowane, są honorowane w urzędach skarbowych. Formularze zeznań podatkowych będą również dostępne w Urzędach Miast i Gmin powiatu myślenickiego. W uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika, druki zeznań mogą zostać przesłane pocztą. Należy przy tym pamiętać, aby rozliczyć się na formularzu aktualnym dla danego roku podatkowego. Można także rozliczyć się przez Internet za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop lub formularzy interaktywnych nieznajdujących się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych znajdziesz na stronie www.szybkipit.pl;

OBSŁUGA ZEZNAŃ W URZĘDZIE SKARBOWYM W MYŚLENICACH

Zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L,PIT-37,PIT-38 i PIT-39 oraz korekty przedmiotowych zeznań można złożyć:
– drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub bez podpisu kwalifikowanego,
– za pośrednictwem poczty (koszt przesyłki zeznania ponosi podatnik)
Zeznania można przesłać odpłatnie listem poleconym na adres:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
ul. H. Cegielskiego 2
32-400 Myślenice
Na kopercie należy umieścić również imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy.
– w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Bezpośredniej,

ZACHĘCA SIĘ DO PRZESYŁANIA FORMULARZY ZEZNAŃ PODATKOWYCHDROGĄ ELEKTRONICZNĄ,

umożliwi to wcześniejszy zwrot nadpłaty podatku. Interaktywny formularz za pomocą, którego będzie można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.mf.gov . pl . - na stronie tej umieszczona została również instrukcja.
Wpłaty podatku wynikającego z zeznania za 2013 rok można dokonać:
• przelewem bankowym
Adres i numer konta Urzędu Skarbowego w Myślenicach:
Urząd Skarbowy
ul. H. Cegielskiego 2
32-400 Myślenice
nr konta:44 1010 1270 0004 7522 2300 0000 NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
• przekazem pocztowym- wpisując podany wyżej nr konta, z tyłu blankietu należy podać tytuł wpłaty „Rozliczenie podatku dochodowego za 2013 rok np. PIT-36, PIT-37...”
• w kasie Urzędu Skarbowego - w przypadku podatników nie prowadzących działalności gospodarczej. W tytule wpłaty oprócz danych podatnika należy wpisać: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2013 rok np. PIT-36, PIT-37...”
Termin wpłaty:
– podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-28 za 2013 r. upływa dnia 31.01.2014r.
– podatku wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 upływa dnia 30 kwietnia 2014 r.
Formy zwrotu nadpłaty podatku za 2013 r.:
Podatnik może wnioskować o dokonanie zwrotu wykazanej w zeznaniu nadpłaty w następującej formie:
• przelewem bankowym na rachunek zgłoszony do urzędu
UWAGA: Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest zgłoszenie osobistego rachunku bankowego wyłącznie na formularzu:
• ZAP-3 – jeżeli jesteśmy objęci rejestrem PESEL
• NIP-7 albo CEIDG-1- jeżeli nie jesteśmy objęci rejestrem PESEL lub naszym identyfikatorem podatkowym jest NIP.
Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny nie ma potrzeby aktualizowania danych o numerze konta.
Zwrot na rachunek bankowy jest najszybszą formą otrzymania wykazanej nadpłaty podatku.
• przekazem pocztowym (nadpłata pomniejszona jest o koszty jej zwrotu)
• gotówką w kasie urzędu (konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie do odbioru nadpłaty).
Nadpłata, której wartość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym tj.8,80 zł, podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o jej zwrot. Wówczas zwrot dokonywany będzie wyłącznie w kasie urzędu.
Nadpłata podatku wynikająca z zeznania rocznego wypełnionego rzetelnie, zgodnie z ustalonymi wymogami nie zawierającego błędów i oczywistych pomyłek podlega zwrotowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.
Informacje dotyczące prawidłowego sporządzenia zeznań rocznych można uzyskać na miejscu w Urzędzie Skarbowym:
• w godzinach pracy urzędu tj.: - poniedziałek 7:30 – 18:00
- wtorek – piątek 7:30 – 15:30
• a także telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
* 12 272 42 86
* 12 272 43 42
Informacji udziela również Krajowa Informacja Podatkowa:
tel. 0 801 055 055 ( dla tel. stacjonarnych),
tel. 22 330 03 30 ( dla sieci komórkowych).

DODATKOWE DNI PRACY W URZĘDZIE SKARBOWYM W ZWIĄZKU Z AKCJĄ PIT:
– DZIEŃ OTWARTY 05 kwiecień 2014 r. w godz. OD 7.30 DO 13.00;
(w tym dniu kasa urzędu nie będzie czynna)
WYDŁUŻONE GODZINY PRACY W URZĘDZIE SKARBOWYM W ZWIĄZKU Z AKCJĄ PIT:
– W DNIACH 28, 29 i 30 KWIETNIA 2014 r. URZĄD BĘDZIE CZYNNY OD GODZINY 7.30 DO GODZINY 18.00
(kasa urzędu czynna od godziny 7.45 do 14.00)