Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłosił nabór pełnoletnich osób, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. W ramach programu będą podejmowane działania na rzecz wsparcia opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej. Zorganizowane zostaną 14-dniowe wyjazdy do ośrodków rekomendowanych przez wojewodę, specjalizujących się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - będą realizowane do grudnia 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do 20 czerwca 2022 r. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, przy ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” musi zawierać:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia do programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
  • kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Więcej informacji o programie uzyskać można na stronie https://mgops.dobczyce.pl/.../502-nabor-uczestnikow-do... oraz pod numerem tel. 12 371 21 711, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.