Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować Rada Miejska

Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować  Rada Miejska.
 
Wszelkie obowiązujące zwolnienia i ulgi wprowadzone przez ustawodawcę reguluje ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z poźn. zm.).
Od dnia 26 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone zmiany, które umożliwiają miedzy innymi podejmowanie przez rady gmin uchwał zwalniających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) lub przedłużających termin jej wniesienia. Poprawka ta umożliwia proponowanie przez rady gmin programów pomocowych dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami w życiu społeczno-gospodarczym z branży gastronomicznej, ponieważ to w większości te podmioty korzystają z wymienionego rodzaju zezwolenia.
Przepisu tego nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce po konsultacji z Pełnomocnikiem ds. Uzależnień w sprawie aktualnej sytuacji przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, zauważa potrzebę i możliwość udzielenia wsparcia, jaką daje poprawka do w/w ustawy i złoży na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach projekt uchwały zwalniającej z opłaty II i III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i alkoholu w 2021 roku. W ciągu roku może to dotyczyć 16 -18 przedsiębiorców.