Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni

Kontrola szamba i przydomowych oczyszczalni

Przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości, dotyczących prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2,3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
  2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Do zadań własnych gminy należy kontrolowanie wyżej opisanych obowiązków poprzez sprawdzanie posiadania przez właścicieli nieruchomości:

  • umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz
  • dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, w ślad za art. 6 ust. 5aa w/w ustawy stanowiącym, że burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata oraz pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadza na terenie całej gminy intensywne kontrole wypełniania wyżej opisanych obowiązków.

Informacje w zakresie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce pod nr tel.: 12 37 21 768, 12 37 21 769 lub na stronie internetowej: https://www.dobczyce.pl/wykaz-przedsiebiorcow.html#overlay-context=gospodarka-odpadami.html