Konsultacje z Mieszkańcami w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Dobczyce

baner - konsultacje społeczne

Do 21 stycznia 2019 r.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie zmian proponowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w statutach wszystkich sołectw Gminy Dobczyce. Uwagi mieszkańców będą zbierane przez sołtysów Gminy Dobczyce w wyznaczonych przez nich punktach konsultacyjnych, a także w Urzędzie Gminy. Można je składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (ugim@dobczyce.pl).

Zmiana zaproponowana przez Burmistrza Gminy Dobczyce do Statutów Sołectw:

§ 8 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc o dnia wyboru”

Zarządzenie nr 19/2019 roku z dnia 9 stycznia 2019 r.